Vedtægter

VEDTÆGTER

 

§ 1.

 

Klubbens navn er Team Hjallerup og er hjemmehørende i Brønderslev Kommune.

§ 2.                     

Klubbens formål er at opbygge et sammenhold på motionsplan og øge interessen for motionscykling ved deltagelse/afholdelse af sportslige arrangementer.

 

§ 3.

Som medlemmer optages personer, der har interesse for motionscykling.

 

§ 4.

Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 5.

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

 

§ 6.

Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.                                             Stemmeret har alle medlemmer.

 

§ 7.

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer.                                                                 2 af medlemmerne er på valg i lige år og de 3 andre i ulige år. 2 revisorer og 2 suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år blandt medlemmerne.      Suppleant sidder for hele den valgperiode, han/hun måtte indtræde i. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer over 16 år.

§ 8.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3.   Godkendelse af det reviderede årsregnskab (1.1.-31.12.) som kassereren fremlægger.

4.   Behandling af indkomne forslag.

5.   Fastsættelse af kontingent.

6.   Valg til bestyrelsen.

7.   Valg af  2 suppleanter til bestyrelsen.

8.   Valg af 2 revisorer.

9.   Eventuelt.

 

§ 9.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte.

 

§ 10.

Klubben kan kun ophæves på generalforsamlingen, og der kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. En eventuel formue skal hvis ophævelse finder sted, anvendes til fordel for cykelsporten eller humanitære formål.

 

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 10. februar 1998.

 

Cykelklubben Team Hjallerup

Arrangementer