MEST BESØGTE: Kick Line Dance · Hjallerup Seniorer

Vedtægter for Hjallerup Markedsforening
 
§1 Navn
Foreningens navn er Hjallerup Markedsforening.
 
§2 Formål
Det er foreningens formål at arrangere og afholde Hjallerup Marked, for derved at fremskaffe midler, hvis anvendelse udelukkende skal tilfalde idrætsorganisationer, kirkeligt arbejde, upolitiske ungdomsforeninger og ungdomsorganisationer, kulturelle formål samt opførelse af bygninger til disse formål.
 
§3 Medlemskab
Foreningens medlemmer udgøres af medlemmer af Hjallerup Samvirke.
 
§4 Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af det til enhver tid siddende forretningsudvalg i Hjallerup Samvirke.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved henholdsvis fem eller seks fremmødte – dette afhængig af om bestyrelsen består af henholdsvis 9 eller 10 medlemmer.
 
§5 Markedsudvalg
Bestyrelsen nedsætter et markedsudvalg med indtil 12 medlemmer, der sørger for afholdelse af markedet. Markedsudvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 
§6 Generalforsamling
Generalforsamling holdes en gang årligt. Mødet afholdes sidste tirsdag i november, med udsendelse af dagsorden senest en uge før.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller fem af medlemsforeningerne fremsender skriftlig krav herom.
Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt med mindst en og højst tre ugers varsel.
 
Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.    Valg af dirigent
2.    Formandsberetning
3.    Markedsudvalgsberetning
4.    Godkendelse af regnskab
5.    Orientering om budget – herunder for det kommende Marked
6.    Indkomne forslag
7.    Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der indkaldes forslag ved annoncering fire uger før i den lokale avis.
 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de til enhver tid delegerede i Hjallerup Samvirkes repræsentantskab.
Der er fri adgang til generalforsamlingen
Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.
Foreningens regnskab skal udsendes senest samtidig med indkaldelse til generalforsamling.
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog gælder der specielle regler for stemmeflertal ved foreningens opløsning i henhold til §10.
 
§7 Revision
 Revision foretages af de til enhver tid valgte revisorer i Hjallerup Samvirke.
 
§8 Tegningsret
 Hjallerup Markedsforening tegnes af bestyrelsens formand og mindst to bestyrelsesmedlemmer, til dagligdags beslutninger dog af formanden alene.
Markedsudvalget tegnes af udvalgets formand.
 
§9 Likvide midler
 Hjallerup Markedsforenings likvide midler må placeres i kontanter og obligationer med en restløbetid under to år – i DKK eller EURO udstedt af Pengeinstitut eller Realkreditinstitut.
Bestyrelsen stiller likvide midler til rådighed for markedsudvalget til opstart af markedet.
Til disse midler oprettes separat driftskonto, som markedsudvalget disponerer over i overensstemmelse med det af bestyrelsen vedtagne budget for Hjallerup Marked.
 
§10 Opløsning
Ved opløsning af Hjallerup Markedsforening fordeler generalforsamlingen eventuelt overskud i henhold til foreningens formålsparagraf.
Opløsning af foreningen kan kun ske efter at en generalforsamling har vedtaget dette med mindst 2/3 stemmeflertal, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede har givet møde. Såfremt generalforsamlingen på denne måde ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan opløsningen finde sted, hvis dette vedtages med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
 
Således vedtaget på Hjallerup Markedsforeningens stiftende generalforsamling tirsdag den 10. februar 1981 med ændringer i 1982, 1991, 1996, 2000 og 2006.

.