VEDTÆGTER

 

FOR

 

"GRUNDEJERFORENINGEN - SØNDERMARKEN"

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMAL.

 

 

§ l

 

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Søndermarken"

 

§ 2

 

Foreningens hjemsted er Hjallerup, Søndermarken nr. 19 -105, 44 husstande, Brønderslev Kommune.

 

§ 3

 

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Desuden kan foreningen foranledige afholdt arrangementer med henblik på styrkelse af det sociale samvær for husstandene i foreningens område.

 

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler der skal anvendes til administration og realisering af foreningens formål, dog må højest 50 % af midlerne anvendes til de under formålet nævnte arrangementer.

 

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer mv. med derpå værende anlæg.

 

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement for friarealerne. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 majoritet, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

 

MEDLEMMERNE OG DISSES FORHOLD TIL FORENINGEN

 

§ 4

 

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller, der er, eller vil blive udstykket fra matr. nr.20.a. Hjallerup; Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe en bestemmelse om at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være med-lemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden.

 

§ 5

 

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

 

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restanser overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtager forpligtelserne.

 

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen og dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens parcel nr. og matr. nr.

 

§ 6

 

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand-ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

 

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

 

Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

 

Sidste rettidige betalingsdag for kontingentet er den 15. Marts i det kalenderår generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

 

Indbetaling af kontingentet skal ske til foreningens kasserer eller pengeinstitut.

 

Er et medlem mere end l måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

 

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.

 

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

  

GENERALFORSAMLINGEN

 § 7

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 8

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest medio februar måned.

 

Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

 

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

 

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

 

Forslag der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest på den i den udsendte dagsorden navngivne frist.

 

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

l.                    Valg af dirigent

2.                   Formandens beretning om det forløbne år

3.                   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor

4.                   Rettidigt indkomne forslag

5.                   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent/kasserer honorar

6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter

7.                   Valg af revisor samt suppleant

8.                   Eventuelt (Forslag kan ikke sættes under afstemning)

 

§ 9

 

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer der ikke er i restance til foreningen, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse

 

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§ 10

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

 

Der er en stemme pr. parcel der ejes.

 

Afstemningen sker som dirigenten bestemmer det (enten mundtligt eller skriftligt)

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet jvf. dog § 11.

 

Over det på generalforsamlingen passende føres protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

§ 11

 

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Bestemmelsen om at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

 

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

 

 

BESTYRELSE

 § 12

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, for 2 år af gangen, idet der afgår 2 og 3, første gang ved lodtrækning. Der skal til bestyrelsesvalg foreslås 1 mere end der skal vælges. Genvalg kan finde sted.

 

Den valgte bestyrelse konstituerer sig med formand og sekretær. I tilfælde af forfald vælger den siddende bestyrelse ny formand for den resterende del af perioden.

 

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot eet medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

Kassereren, der skal være medlem af grundejerforeningen, modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

 

Såfremt kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.

 

§ 13

 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, og varetager dens formål og interesser, bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønninger mv. af medarbejdere, til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle anlæg.

 

Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

 

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

 

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 14

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i foreningen.

 

 

REVISORER & REGNSKAB

 

 § 15

 

Generalforsamlingen vælger  en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 

Revisor og suppleant vælges for et år ad gangen. Revisoren gennemgår mindst en gang halvårlig foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter  revisoren indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

 

Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn.

 

§ 16

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Regnskabet skal tilstilles foreningens revisor senest 10. Januar efter regnskabsårets afslutning, og skal være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at et uddrag kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

 

§ 17

 

På foreningens konto kan kun hæves af kassereren eller formanden, enten med foreningens hævekort eller NemID.

 

Ved ændring af foreningens hævekort eller NemID skal formanden ligeledes underskrive ansøgningen.

  

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000

 

Kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af bestyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

 

§ 18

 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen, eller 1/2 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i "henhold til deklaration lyst den 5/4 1973.

  

SÆRLIGE BESTEMMELSER

 

§ 19

 Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

 § 20

 Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt. 

 Vedtægtsændringer:

24.10.1991

06.02.2018

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER