MEST BESØGTE: Kick Line Dance · Hjallerup Seniorer

§1 Navn
Foreningens navn er Hjallerup Samvirke.
 
§2 Formål
Det er Hjallerup Samvirkes opgave at fremme og støtte almennyttige og velgørende formål til gavn og glæde for Hjallerup og Omegns beboere, herunder støtte til idrætsorganisationer, kirkeligt arbejde, upolitiske ungdomsorganisationer, kulturelle formål samt opførelse af bygninger til disse formål.
 
§3 Medlemskab
I Hjallerup Samvirke kan optages foreninger, der er hjemmehørende i Hjallerup og som tilbyder deres ydelser til Hjallerup og Omegns beboere. Ansøgning om optagelse, der ikke imødekommes af forretningsudvalget, skal der orienteres om ved førstkommende repræsentantskabsmøde.
 
§4 Kapital
Samvirkes kapital skaffes til veje ved gaver, samt overskud fra de af Samvirke drevne forretningsaktiviteter. For Samvirkes gæld hæfter alene Samvirkes formue.
 
§5 Ledelse
Hjallerup Samvirkes ledelse forestås af forretningsudvalget. Øverste myndighed er repræsentantskabet.
 
§6 Repræsentantskab
Repræsentantskabets delegerede sammensættes således:
1.    Hver medlemsforening vælger to personer over 18 år som delegerede for den respektive forening
2.    Forretningsudvalgets medlemmer
3.    Medlemmer af det af Markedsforeningens bestyrelse nedsatte Markedsudvalg
4.    Hvert af de af Hjallerup Event nedsatte udvalg vælger 2 personer over 18 år som delegerede.
5.    De byrådsmedlemmer, der af forretningsudvalget anses for lokale
 
Alene delegerede har stemmeret.
Der er fri adgang til repræsentantskabets møder.
 
§7 Valg
Alene delegerede er valgbare til Forretningsudvalget.
Repræsentantskabet opstiller kandidater til Forretningsudvalget ved fremsættelse af skriftlige forslag.
Repræsentantskabet vælger ved skriftlig afstemning ni medlemmer til Forretningsudvalget for to år ad gangen, fire i ulige år, fem i lige år.
Endvidere vælges to suppleanter til Forretningsudvalget for et år af gangen.
Ved eventuel indtræden i Forretningsudvalget følges den valgperiode som det udtrædende medlem er valgt for.
 
I det omfang markedsudvalgets formand ikke i forvejen er valgt medlem af forretningsudvalget, skal vedkommende være født medlem, således at forretningsudvalget herefter består af 10 medlemmer.
Repræsentantskabet vælger en revisor for et år af gangen.
På skift vælges endvidere to kritiske revisorer for 2 år af gangen.
Der er ikke krav om, at disse revisorer er medlem af repræsentantskabet.
Forretningsudvalget kan vælge at ansætte eller udpege en kasserer, der dog derved ikke bliver medlem af forretningsudvalget eller repræsentantskabet.
Posten som revisor og kritiske revisorer er ikke forenelig med andre bestyrelsesposter og lignende i Hjallerup Samvirkes, Hjallerup Markedsforenings og Hjallerup Events forretningsaktiviteter.
 
§8 Repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabet holder ordinært møde en gang årligt. Mødet afholdes sidste tirsdag i november, med udsendelse af dagsorden senest en uge før.
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske, når 1/3 af forretningsudvalgets medlemmer eller fem af medlemsforeningerne fremsender skriftlig krav herom.
Ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal indkaldes skriftlig med mindst en uges og højst tre ugers varsel.
 
Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:
1.    Valg af dirigent
2.    Formandsberetning
3.    Udvalgsberetning
4.    Godkendelse af regnskab
5.    Orientering om budget
6.    Indkomne forslag
7.    Valg, herunder valg af suppleant og revisor
8.    Eventuelt
 
Forslag, som ønskes behandlet på ordinære repræsentantskabsmøder, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Der indkaldes forslag ved annoncering fire uger før i den lokale avis.
På repræsentantskabets ordinære årlige møde aflægger formanden og udvalgsformændene beretning, og forretningsudvalgets kasserer fremlægger regnskabet for det forløbende år. Derudover fremlægger kassereren det af forretningsudvalget vedtagende budget for det kommende år.
Beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes med simpel stemmeflerhed dog gælder der specielle regler for stemmeflertal ved foreningens opløsning i henhold til § 15.
 
Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte delegerede.
 
§9 Forretningsudvalget
 Forretningsudvalget vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Forretningsudvalget er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Forretningsudvalget udarbejder retningslinier for de enkelte udvalgs arbejdsområder og kompetence, ligesom forretningsudvalget afgør udvalgsmedlemmernes antal.
De af forretningsudvalgets nedsatte udvalg konstituerer sig selv.
Forretningsudvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtig ved henholdsvis fem eller seks fremmødte – dette afhængig af om forretningsudvalget består af henholdsvis 9 eller 10 medlemmer
 
§10 Regnskabsår
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.
 
§11 Tegningsregler
 Hjallerup Samvirke tegnes af formanden og mindst to forretningsudvalgsmedlemmer, til daglige dispositioner dog formanden alene.
Til optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af mindst tre forretningsudvalgsmedlemmer.
 
§12 Likvide midler
Samtlige Hjallerup Samvirkes likvide aktiver indsættes på en driftskonto, der administreres af forretningsudvalget.
Hjallerup Samvirkes likvide midler må placeres i kontanter og obligationer med en restløbetid under to år – i DKK eller EURO udstedt af Pengeinstitut eller Realkreditinstitut.
 
§13 Lån mm.
 Til beslutning om optagelse af lån, til køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves det samlede forretningsudvalgs godkendelse. Ved manglende enighed skal sagen forelægges repræsentantskabet.
Forretningsudvalget skal senest på førstkommende repræsentantskabsmøde orientere om dispositionerne.
 
§14 Udtrædelse
De enkelte foreninger kan til enhver tid udtræde af Hjallerup Samvirke med en måneds varsel, efter skriftlig henvendelse.
Spørgsmål om en forenings eksklusion tages op på et repræsentantskabsmøde.
 
§15 Opløsning
Ved opløsning af Hjallerup Samvirke fordeler repræsentantskabet eventuelt overskud i henhold til Hjallerup Samvirkes formålsparagraf.
Opløsning af foreningen kan kun ske, efter et ordinær eller ekstraordinær repræsentantskabsmøde har vedtaget dette med mindst 2/3 stemmeflertal, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede har givet møde. Såfremt repræsentantskabet på denne måde ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, og på denne kan opløsningen finde sted, hvis dette vedtages med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Således vedtaget på Hjallerup Samvirkes stiftende generalforsamling og således ændret i 1969, 1972, 1975, 1982, 1990, 1991, 1994, 1996, 2000, 2006 og 2007 og 2011.
-
-