Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er: Hjallerup Handels- & Erhvervsforening.

§ 2
Foreningens formål er:
a) at virke til fremme af handel, håndværk, industri og servicefag - i særdeleshed i Hjallerup og omegn.
b) at tilvejebringe samkvem imellem medlemmerne og varetage deres fælles interesser og rettigheder.

§ 3
Som medlem af foreningen kan optages enhver i Hjallerup og omegn bosiddende person, der er forretningsdrivende eller håndværker, eller som ved sin virksomhed er knyttet til byens handel eller andre liberale erhverv, eller som bestyrelsen enstemmigt ønsker optaget. Anmodning om optagelse i foreningen rettes til bestyrelsens formand, hvorefter bestyrelsen træffer afgørelsen om optagelse - er der ikke fl ertal for optagelsen, kan ansøgeren eller bestyrelsen forelægge anmodning om optagelse for generalforsamlingen.

Til optagelse, forelagt generalforsamlingen, kræves almindelig stemmefl ertal. Stemmeafgivelsen sker skriftligt.

§ 4
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. 

§ 5
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig begæring til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til en 1. januar. Ved forretningsophør bortfalder medlemsskab. Er kontingent trods påkrav ikke betalt i et år, bortfalder medlemsskabet. Udelukkelse kan fi nde sted ved bestyrelsens begrundede beslutning, såfremt et medlem modvirker foreningens formål.

§ 6
Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf to skal repræsentere industri/handel/servicefag. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år og kan genvælges. Hvert andet år fratræder skiftevis to og tre medlemmer første gang efter lodtrækning. Udtræder et medlem af bestyrelsen i årets løb, skal den øvrige bestyrelse supplere sig med suppleanten.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af foreningsmedlemmer eller disses eventuelt ansatte.

§ 7
Bestyrelsen leder foreningen, repræsenterer den udadtil og er således bemyndiget til at optræde på foreningens vegne og udtale sig i dennes navn. Til gyldig bestyrelsesbeslutning kræves mindst tre stemmer.

Foreningen tegnes på samme måde.

Tre bestyrelsesmedlemmer eller formanden plus et bestyrelsesmedlem kan altid kræve en sag afgjort af en generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når to af dens medlemmer opfordrer hertil - dog mindst en gang pr. kvartal.

§ 8
Formanden modtager alle henvendelser til foreningen - besørger bestyrelsesmøder sammenkaldt, leder dem og foranlediger tagne beslutninger udført. Næstformanden træder i formandens sted, når denne har forfald. Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol. Alle møder refereres i protokollen, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 9
Foreningens formue indsættes i et eller fl ere af byens pengeinstitutter. Der kan af foreningens midler ydes bidrag til forskellige formål efter bestyrelsens skøn. De indsatte midler kan kun hæves af kassereren og/eller formanden.

§ 10
Kassereren fører foreningens medlemsliste og regnskaber m.v. og sørger for opkrævning af medlemmernes bidrag og udbetaler de af formanden anviste beløb. Inden hvert års 1. februar afl everer kassereren det årlige regnskab med bilag til bestyrelsen, som igen senest to uger efter afl everer dette til revisoren med eventuelle bemærkninger. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december, første regnskabsår fra den 17. august til den 31. december 1981.

§ 11
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den årlige generalforsamling afholdes inden hvert års 1. april, og medlemmerne indvarsles mindst 14 dage forinden via lokale aviser, eventuelt tillige ved almindeligt brev.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, jfr. stk. 6 samt to suppleanter
7. Valg af to revisorer og en suppleant herfor
8. Eventuelt

§ 12
Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Mundtlig afstemning benyttes normalt, dog kan ethvert medlem forlange skriftlig afstemning. Valg af bestyrelse kræver skriftlig forslag og afstemning. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Hvor ikke andet er foreskrevet, gælder simpelt stemmeflertal. Eventuelle vedtagelser tilføres protokollen, der underskrives af bestyrelse og dirigent.

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen vedtager det, eller hvis mindst 10 medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelsesvarslet er som i § 11 anført. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens fremkomst.

§ 14
Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning eller vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer derfor. Møder ikke et sådant antal, men er forslaget i øvrigt vedtaget af 2/3 af de mødendes stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til, hvor mange medlemmer der har givet møde.

§ 15
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler. Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Hjallerup Kro tirsdag den 18. august 1981.

Jørgen Buhl Jensen Jørn Munkholt Kristensen Frede Jakobsen Georg Hansen Bodil Ovesen

Hjallerup Handels- og Erhvervsforening

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER