MEST BESØGTE: Kick Line Dance · Hjallerup Seniorer

Vedtægter

Vedtægter for Hjallerup Bryggerlaug
§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Hjallerup Bryggerlaug og dens hjemsted er i Hjallerup.
 
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er
-          at fremme interessen for fremstilling af godt håndbrygget øl
-          at fremme kendskabet til og nydelsen af øl af god kvalitet
-          at skabe rammer om et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer
 
§ 3. Aktiviteter
Foreningen kan:
-          afholde laugsmøder
-          lave smagsarrangementer
-          arrangere inspirationsture til andre bryglaug, bryggerier, øl-messer og andre aktiviteter vedrørende oplevelser med godt øl.
-          skabe mulighed for at medlemmerne kan brygge deres eget øl
-          være med til at udvikle og afprøve nye øl opskrifter
 
§ 4. Medlemmer
Foreningens medlemmer skal være fyldt 18 år.
Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for passivt medlemsskab
 
§ 5. Økonomi
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent opkræves 1 gang årligt, og gælder fra 1/1 til 31/12.
Ved indmeldelse indbetales indskud hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.                                                     Ved indmeldelse i løbet af regnskabsåret betales fuldt kontingent for hele regnskabsåret.
Ved udmeldelse af foreningen tilbagebetales indskuddet ikke.
 
§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen kundgøres ved annoncering på Hjallerup Bryggerlaugs mailingliste og hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage inden mødet. Forslagene sendes ud på foreningens mailingliste senest 5 dage før mødet.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer
 
§ 7. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 
1.          Valg af dirigent
2.          Formandens beretning
3.          Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4.          Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent og indskud
5.          Behandling af indkomne forslag
6.          Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7.          Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8.          Eventuelt
 
§ 8. Stemmeret og afstemning
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.
Kontingent skal være betalt minimum 7 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer, øvrige beslutninger vedtages ved simpelt flertal.
Afstemning sker ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
På generalforsamlingen afgives skriftlige forslag til bestyrelsesmedlemmer.
Valg til bestyrelsen sker altid skriftligt.
Hvert medlem må personligt afgive sin stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
 
§ 10. Bestyrelsens ledelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år.
Revisor vælges for 2 år og suppleant vælges for 1 år
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden og øvrige ansvarsfordeling.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg der er behov for.
Revisor og revisorsuppleant kan vælges uden for foreningens medlemmer.
§ 11. Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsens opgaver :
-          At arrangere laugsmøder mindst 10 gange årligt.
-          At arrangere deltagelse i arrangementer der tegner foreningen udadtil
-          At opretholde og vedligeholde en hjemmeside og en mailingliste
 
§ 12. Opløsning af foreningen
Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsningen.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens evt. gæld.
Ved opløsning af foreningen overgår foreningens midler til Hjallerup Samvirke med henblik på evt senere genstart af et bryggerlaug.
 
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26. juni 2013.