Matrc nr. 20 a

Hjallerup Fjerding

Hjallerup sogn

Anmelder: Landinspektørfirmaet Nellemann og Ravn, Stationsvej 8, 9330 Dronninglund

D E K L A R A T ION

Undertegnede Jørgen Nielsen som ejer af matr. nr. 20 a Hjallerup Fjerding, Hjallerup sogn, deklarerer og bestemmer herved som gældende for nuværende og fremtidige ejere af det af deklarationen omfattede areal.

På de på vedhæftede rids med rød farve angivne dele af ejendommen matr. nr. 20 a må kun opføres åben og lav boligbe­byggelse i overensstemmelse med nedennævnte bestemmelser:

§ 1.

Grundens udnyttelse

1.           På hver parcel må kun opføres een beboelsesbygning med sædvanligt tilhørende udhus og indtil to personvognsga­rager.

2.           Ejendommen må ikke benyttes til nogen form for erhvervs­virksomhed, som f.eks. handels-, vognmands-, værksteds-, eller oplagsvirksomhed, som ved støj, røg, lugt, støv, ry­stelser eller ved udseende eller på anden måde efter byrå­dets skøn er til gene for de omboende. Ligeledes må der ik­ke indrettes pensionater eller over een klublejlighed.

3.           Det er tilladt, at der på ejendommen drives sådan virksom­hed, som almindeligvis udføres i beboelseshuse, når virk­somheden drives af den, der beboer den pågældende bolig, og når virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan må­de, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke foran­dres (herunder ved skiltning o.l.), kvarterets præg af beboelseskvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke frem­kalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågælden­de ejendom

4.           Inden for området kan opføres transformerstationer til kvar­terets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og der ikke gives en højde af mere end 3,00 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

5.           Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have.

§ 2.

Forhold til veje og skel

            En del af det som vej udlagte areal bliver af den nuværende ejer anlagt som tilplantede eller tilsåede bede og fortove. Vedligeholdelse og renholdelse af disse bede påhviler den i  § 4 nævnte parcelejerforening. Bedene og fortovene skal sted­se holdes på en sådan måde, at de er en pryd for omgivelser­ne, ligesom de stedse skal holdes tilplantede eller græsbe voksede således, at den plantemæssige karakter efter byrå­dets skøn ikke ændres ved vedligeholdelse, nyplantning eller såning og stedse være ryddede og farbare på en for fodgæn­gere sikker måde.

               Den pågældende parcelejer har ret til at forstærke græsrabat­ten med hulsten, spredt                                       brolægning eller andet, der tillader græsset at vokse op igennem belægningen.

               Såfremt Dronninglund kommune finder anledning til at klage over arealernes                                                    vedligeholdelse er byrådet berettiget til, hvis skriftlig anmodning om udbedring ikke                                           efterkommes, at lade arbejdet udføre ved kommunens foranstaltning og på ved­kommende                               parcelejers regning.

2.           Såfremt udkørsel fra grundene ønskes etableret, hvor de til­plantede bede er anlagt eller                                    planlagt, kan dette kun ske ef­ter byrådets udtrykkelige tilladelse, og den pågældende par-                                 celejr må på egen bekostning og efter kommunens forskrifter etablere de fornødne                                          belægninger af udkørsel over bedet.

§ 3.

Fællesarealer.

1.           Der udlægges de på det vedhæftede rids med grøn farve frem­hævede fællesarealer.

2.           Fællesarealerne tilskødes den i § 4 omtalte parcelejerfore­ning.

3.           Veje og gangstier incl. beplantning langs disse anlægges af Jørgen Nielsen                                                       Parcelejerforeningens fællesarealer anlæg­ges af Jørgen Nielsen i samråd med parcelej-                                   erforeningen, jfr. § 4. Den fremtidige vedligeholdelse og renholdelse påhviler parcelejer-                                   foreningen.

§ 4.

Parcelejerforening.

1.           Grundejerne har pligt til at være tilsluttet en parcel­ejerforening, hvis vedtægter skal                                           godkendes af kommunalbe­styrelsen.

2.           Foreningen skal oprettes, når 25 parceller er solgt. Jør­gen Nielsen indgår i foreningen som                               repræsentant for de ikke solgte parceller.

3.           Jørgen Nielsen kan ikke overtage formandsposten.

4.           De i § 3 stk. 2 omtalte fællesarealer skal anlægges efter en af parcelejerforeningen                                           godkendt plan.

5.           Parcelejerforeningen skal vedligeholde og renholde de i § 3 nævnte fællesarealer og                                         gangstier.Normgivende for, hvad der forstås herved, skal være den tilstand, hvori Jørgen                                  Nielsen afleverede arealet.

               For fællesarealerne forudsættes det,

               at arealet ikke anvendes til henlægning af affald af nogen art,

               at evt. græs så vidt muligt holdes fri for generende ukrudts­planter (tidsler, brændenælder,                                mælkebøtter o.lign.).

               at der sørges for eftersåning af eventuel udgået græsvækst, at krav om kapning af grene,                                der rager ud over fællesarealet, ikke kan rejses,

               at det skal være tilladt at bruge fællesarealerne til leg og boldspil, men arealet skal holdes i                              ordentlig og rydde­lig stand. Opstilling af boldmål, legeredskaber, lege­huse og lign. skal ske i                             samråd med parcelejerforenin­gen, jfr. § 4 stk. 4.

§ 5.

Bygningens udstrækning og udformning.

For bebyggelse gælder de i bygningsvedtægten for Dronning­lund kommune fastsatte bestemmelser om parcelstørrelser, udnyt­telsesgrad, afstandsregler, bygningshøjde m.v., hvor disse reg­ler ikke strider mod de i nærværende deklaration nedenfor stå­ende bestemmelser for deklarationsområdet:

1.           Bygninger må kun opføres med een etage, evt. med udnyttet tagetage, når denne ikke                                      orienteres således, at den gene­rer naboerne ved unødig indsigt.

2.           Bygningshøjden må ikke overstige 3,50 m målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor                                     ydervæg og tagflade mø­des bortset fra gavl trekanter.

3.           Taghældning skal, hvor der ikke bruges built-up, være mindst 25° og højst 45°

4.           Som tagdækningsmateriale må bruges alle gængse godkendte materialer undtagen eternit                               bølgeplader type B5-B6, grå farve.

5.           Bygningernes udformning, materialer og farver samt senere ændringer heraf skal god-                                     kendes af Dronninglund byråd. Dette gælder også havehuse, voliere og lignende. Bygnin­                                   gerne må kun opføres med udvendige dæmpede farver, og der må ikke opføres huse med                              pudsede facader. Bebyggelse, der i form, farve eller byggemåde efter byrådets skøn støder                             an mod områdets karakter, kan ikke godkendes.

6.           Udhuse og garager (carporte) skal bygges i harmoni med ho­vedbebyggelsen på grunden,                                og skal opføres med hensyntagen til nabogrundene og i en afstand af mindst 0,50 m fra na­                              boskel, medmindre der foretages en fælles bebyggelse over skellet. På hver grund skal der                              udføres holdeplads for en personvogn. Hvis garage opføres, kan holdepladsen ligge mellem                            garage og vejareal.

7.           Overkant, sokkel eller dæk over kælder må ikke være højere end 0,20 m + 0,01 m gange                                   afstanden mellem fortov og hus, over højden af bagkant af fortov.

§ 6.

Almindelige bestemmelser.

1.           Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse forelægges byrådet tegninger, der                               viser grunden og de tilgrænsende grunde, herunder eventuel bebyggelse på disse, samt                                   bygningernes beliggenhed på grunden og dens størrelse, form og indretning, de anvendte                              materialer og farver. I øvrigt i henhold til kommunens bygningsvedtægt.

2.           Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anvendelse i strid med nærværende                                 deklarationsbestemmelse må ikke finde sted. Udstykning eller sammenlægning må ikke ske                             uden byrådets udtrykkelige samtykke.

3.           Bestemmelserne i denne deklaration gælder forud for bestemmelserne i den til enhver tid for                            kommunen gældende bygningsvedtægt.

4.           Ejendommens vandforsyning skal til enhver tid aftages gennem den af det lokale vandværk i                            vejen nedlagte hovedvandledning og fra dette selskab. Varmeforsyningen til de enkelte                                     ejendomme sker fra lokalt fjernvarmeselskab, og ejere af opførte huse har pligt til at aftage                              varmeforsyningen herfra og være medlem af selskabet.

5.           Ved sælgerens foranstaltning er der ført stik til kloak, vand, varme, elektricitet til grundene.                               De til enhver tid værende ejere af de enkelte parceller er uberettiget til på anden måde end                              gennem disse stik at tilsluttes eksisterende hovedledning. Elektriske ledninger må kun føres                             som kabler gennem jorden.

6.           Vedligeholdelse af såvel de af parcelejerne selv lagte stik, som de ovennævnte af sælgeren                              etablerede forbindelser påhviler de til enhver tid værende ejere af parcellerne.

7.           Grundene skal til enhver tid holdes fri for ukrudt og anden skæmmende eller generende                                    bevoksning.

               I den tid, grundene ikke er bebyggede, kan Dronninglund kommune pålægge en køber at                                udlægge grunden som tilsået græsareal, der skal klippes i vækstperioden og holdes fri for                                 smittende ukrudtsplanter, såfremt grunden ikke dyrkes som have.

8.           Køberen forpligter sig til inden 3 år fra skødets udstedelse på grunden at opføre en                                          beboelsesejendom til helårsbeboelse i overensstemmelse med foranstående regler. Såfremt                            grunden ikke er bebygget som nævnt, har køberen pligt til at tilbyde den til den i § 4 nævnte                             parcelejerforening til den pris, der på det tidspunkt er gældende for parceller i det                                              pågældende område.

9.           Påtaleret ifølge nærtærende deklaration har Dronninglund byråd og den i § 4 nævnte                                        parcelejerforening hver for sig. Den i § 6 stk. 8 indeholdte bestemmelse kan aflyses ved                                    forevisning for tinglysningsdommeren af bygningsattest om beboelseshus opføres på en af                              deklarationen omfattet parcel.

               Med hensyn til de øvrige på ejendommen hvilende servituttet og pantehæftelser henvises til                            ejendommens blad i tingbogen.

 

Hjallerup, den         /           1973.

Som ejer af matr. Nr. 20 a:

                                            …………………………………………………………………………..

I medfør af § 4 i landsbyggeloven giver Dronninglund kommune herved sit samtykke til, at deklarationen tinglyses.

Dronninglund, den         /           1973.

………………………………………….

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER