Vedtægter for HIF's Venner

Vedtægter for HIF's Venner - (Hjallerup Idrætsforenings Venner)

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er HIF´s Venner. Foreningen er hjemmehørende i Hjallerup, beliggende i Brønderslev kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at yde praktisk og økonomisk støtte til HIF´s ungdomsafdelinger.

§3 Velgørende sigte

Foreningen skal have et velgørende sigte. Ledere og bestyrelse i Hjallerup Idrætsforeningen kan indstille til bestyrelsen om midler til forskellige erkendtligheder for god indsats.

§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves en gang om året. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.

§5 Medlemsskab

Som medlem optages de, som aktivt har indbetalt medlemskontingent eller er optaget som æresmedlem.

Ingen af foreningens bestyrelsesmedlemmer må være formænd eller kasserere i Hjallerup Idrætsforening, herunder udvalgsformænd i fodbold og håndbold.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen og vedtages med almindeligt stemmeflertal.

§6 Betingelser for ydelser

Ingen beløb eller gaver, der ydes HIF´s Venner, må være behæftet med betingelser af nogen art.

§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der efter generalforsamlingen konstituerer sig. Der afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer hvert år - 3 i ulige år og 4 i lige år. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsens afgørelse træffes ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol. Et bestyrelsesmedlem er berettiget til at få tilført protokollen bemærkninger om sit synspunkt på et behandlet emne.

§8 Ordinær Generalforsamling

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På generalforsamlingen, der holdes hvert år i marts, har alle medlemmer over 16 år samt æresmedlemmer stemmeret.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Afstemningskal foretages skirftligt, såfremt ét medlem forlanger det. Der udfærdiges referat over generalforsamingens beslutninger.

§9 Revision

På generalforsamlingen vælges 2 kritiske revisorer, hvis embedsperiode er 2 år. De er på valg skiftevis hvert andet år. De kritiske revisorer skal foretage gennemgang af regnskabet, samt påse at de i status opførte beholdninger er tilstede.

§10 Dagsorden

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af kritisk revisor
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokal avis. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 5 dage før generalforsamlingen.

§11 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 20 medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræver dette. Den indvarsles som en ordinær generalforsamling. Øvrige krav er som for den ordinære generalforsamling.

§12 Regnskab

Foreningens regnskab er kalenderåret. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

§13 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af følgende hver for sig:

  1. Formand i forening med kassereren, dog kassereren alene ved betalinger under 60.000 kr.
  2. Formanden i forening med næstformand.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen.

§14 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter skal indgives som skriftligt forslag senest 5 dage før generalforsamlingen. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§15 Opløsning

Foreningen kan kun opløses ved afholdelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. For opløsning kræves der, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer derfor. Ved eventuel opløsning af foreningen overtager Hjallerup Idrætsforening dens formue og aktiver, men ikke deres gæld.

 

Således vedtaget på den stiftende genrealforsamling den 22/8 1974 og ændret på generalforsamlingen den 5/3 1986, 15/3 1991, 21/3 1997 og 6/4 2016.