Støtteforeningen for Hjallerup skole
Foreningens navn er, Støtteforeninglen for Hjallerup Skole

Vedtægter for støtteforeningen til Hjallerup Skole.

§1
I disse vedtægter defineres Hjallerup skole som undervisningsstedet på Idræts Alle i Hjallerup by.

§2
Forenings formål er:
• At skaffe midler til finansiering af elevaktiviteter og undervisningsmidler på Hjallerup Skole, som falder uden for skolens økonomiske formåen.

• At skaffe midler til finansiering af fysiske anlæg på eller ved Hjallerup Skole, som er udviklende for elevernes lege- og undervisningsmiljø, og som falder udenfor skolens økonomiske formåen. Større udendørsanlæg skal eventuelt kunne anvendes i samarbejde med lokalsamfundet og foreninger.

• At gøre Hjallerup Skole til en endnu mere attraktiv skole for elever, forældre og personale.

• At medvirke til at fremme sammenholdet mellem elever, ansatte og forældre på Hjallerup Skole.

§3
Som medlem kan optages enhver, som måtte ønske det. Foreningen er upolitisk og foreningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedr. de skolens ledelse, personale og elever.

§4
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Herudover modtager foreningen frivillige bidrag samt via ansøgninger til Hjallerup samvirke, fonde o.l.


§5
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, bestående af; 1 forældrevalgt repræsentant fra Hjallerup Skoles skolebestyrelse for 2 år ad gangen.
2 medlemmer valgt af generalforsamlingen, 1-2 medlemmer, valgt i lige år og 1-2 medlemmer valgt i ulige år. Valgperioden er for 2 år. Medlemmer kan genvælges.
På generalforsamlingen vælges desuden hvert år 1-2 bestyrelsessuppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen. Hjallerup Skoles ledelse og elevråd, tilbydes hver en repræsentant uden stemmeret, for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan beslutte at kassereren vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsesmøder skal dog afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Beslutninger, inkl. afgørelse vedr. tildeling af foreningens midler, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foneningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab.

§6
Regnskabet følger skoleåret (1/8-31/7). Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand. Det er revisorernes pligt mindst en gang i løbet af året at gennemgå regnskab og bilag. Udgifterne skal attesteres af formanden. Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut.

§7
Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel, på skolens hjemmeside, opslag på biblioteket, samt på www.hjallerup.info. Ordinær generalforsamling afholdes inden den 1. oktober. Ordinær generalforsamling holdes årligt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning, til godkendelse.

3. Regnskabet fremlægges af kassereren, til godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, valg af revisor og suppleant. Jf. §5 og §6.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Man vælges for 2 år af gangen - efter første år er 1 på valg efter lodtrækning. Ansatte på Hjallerup Skole kan ikke vælges til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem får ansættelse på Hjallerup Skole, indtræder suppleanten frem til den ordinære generalforsamling.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftlig og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal jf. dog §9 og §11.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 2/5 af medlemmerne af foreningen skriftligt begærer dette.

§8
Stemmeret på generalforsamling har medlemmer, der har betalt deres kontingent senest 7 dage forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde af myndige medlemmer.

§9
Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvoraf 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Forslag til vedtæqtsændrinqer skal fremgå af indkaldelsen.

§10
Der skal ansøges skriftligt om konkrete midler stilet til støtteforeningens formand. Ansøgning om konkrete midler behandles af støtteforenings bestyrelse.

§11
Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor.
Ved støtteforeningens ophør skal dens aktiver tilfalde Hjallerup Skole.

Vedtager og godkendt d. 11. september 2017

 

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER