Venstre i det nye byråd

Læs mere på http://www.bronderslev.dk/Politik/PolitikOgValgsystem/Byraadsvalg2017.aspx

 

Folketingskandidat Henrik Jørgensen deltog i årets generalforsamlingen.

Henrik Jørgensen redegjorde for sin baggrund herunder sin omfattende erhvervserfaring samt en lang række tillidserhverv bl.a. i Hjørring teater.

Henrik Jørgensen fremhæver gerne, at hans største bedrift er hans fire døtre – også selv om han kommer i folketinget! Den ene datter er i øvrigt lige flyttet til Hjallerup fra Nørresundby.

Henrik Jørgensen har følgende fokusområder for sit kandidatur til folketinget:

Sund fornuft ind i politik!

-Erhvervslivet skal have lov til at vækste og dermed udvikle sig til gavn for Danmark og Nordjylland.

-Sund fornuft i miljøet – landbruget er ikke skyld i alle ulykker men skal kunne udvikle sig, uden at unødige miljøhensyn stopper den enkelte landmands gode initiativer og virkelyst. 

-Overimplementering af regler skal stoppes – også for landbruget.

-Samarbejde skaber resultater i politik – ikke hurtige udtalelser på TV.

-Pressen bestemmer ikke i Danmark – det gør danskerne med politikkerne i spidsen.

National sammenhængskraft!

-Danmark slutter ikke ved Limfjorden!

-Der skal være økonomisk balance mellem landsdelene/kommunerne.

Politisk mod – også i Nordjylland!

-Det skal skabes tillid til politikkerne og derfor skal politikkere lede og ikke blot administrere Danmark.

-Der SKAL skabes mere vækst i Danmark.

-Der skal vises mod fra politikkernes side – også over for pressen.

-Nordjyllands geografi har stor betydning for landsdelen – der skal være opmærksomhed på alle Nordjyllands små byer og samfund. 

Henrik Jørgensen fortæller på generalforsamlingen om hans politiske fokus.


HENRIK JØRGENSEN INDSTILLES SOM FOLKETINGSKANDIDAT AF ENIG KREDSBESTYRELSE  

En enig kredsbestyrelse i Venstres Brønderslevkreds, indstiller Hjørrings 2. viceborgmester Henrik Jørgensen som folketingskandidat på opstillingsmøde: 
 

Mandag den 21. november 2016 kl. 19 på Nordjyllands Mediecenter, Søparken 2 i Åbybro.

Alle medlemmer i Brønderslevkredsen vil modtage en indkaldelse pr. brev til opstillingsmødet.

Øvrige kandidater, der ønsker at opstille, skal meddele deres kandidatur til kredsformand Palle L Nielsen, hvor de vil have mulighed for senest 7 dage før at melde deres kandidatur til kredsbestyrelsen.  

Kredsbestyrelsen har i deres valg af kandidat lagt vægt på såvel livserfaring som erhvervserfaring.   Henrik Jørgensen er i dag 60 år, er gift med Gitte og har 4 døtre. Han er oprindeligt udlært isenkræmmer hos Søren Holm i Hjørring, men karrieren har bragt ham videre som varehuschef i Bilka i Næstved, FDB, ICCompanys og som Direktør og medejer af DTF-travel.   

Henrik Jørgensen blev valg ind i byrådet i Hjørring kommune i 2013, og er: 

 • ? Medlem af Økonomiudvalget, 
 • ? Medlem af fritids, kultur og bosætningsudvalget, 
 • ? Medlem af kunstudvalget 
 • ? Bestyrelsesmedlem i Vensyssel kunstmuseum, 
 • ? Bestyrelsesmedlem i Hirtshals Havn A/S, 
 • ? Bestyrelsesmedlem i Hjørring Vandselskab A/S
 •      Bestyrelsesmedlem i Hjørring Erhvervscenter.
 • ? Bestyrelsesformand for Vendsyssel Teater   

"Vi mener vi med Henrik Jørgensen har fundet en stærk profil, der kender nordjyderne, og kender erhvervslivets betingelser, og som vil være et stærkt talerør, der kan medvirke til at skabe økonomisk vækst og tale nordjydernes sag i Folketinget"  
Udtaler formand for Venstres kredsbestyrelse i Brønderslevkredsen Palle L Nielsen på vegne af bestyrelsen.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:  Formand for kredsbestyrelsen Palle L Nielsen, tlf. 22961970 eller mail: palle@fri-fugl.com  eller Henrik Jørgensen, tlf. 41937720 eller mail: henrik.joergensen@hjoerring.dk


Spændende dialog om regeringens 2025 plan.

Statsministeren fortalte den 31. august på Nørresundby Gymnasium & HF om sin 2025-plan, og hvordan han vil sikre, at Danmark også er et stærkt velfærdssamfund, når vores børn og børnebørn skal tage over.

Statsministeren i Nørresundby.

Vi er mange, der bekymrer os om vores børn eller børnebørns fremtid, når vi ser ud i verden. Store folkevandringer, afskyelige terrorhandlinger, en urolig global økonomi og voksende spændinger mellem øst og vest.

På den baggrund virker Danmarks udfordringer næsten små, men de er dog til at få øje på: Alt for mange står uden for arbejdsfællesskabet, velfærden er under pres, og der er stadig store integrationsproblemer.

Men vi har et stærkt og trygt udgangspunkt, som vi er forpligtet til at bygge videre på. Ikke gennem revolutioner, men ved sten for sten at lægge til det, vi har. Vi har tidligere gennemført store reformer med kort varsel. Det var nødvendigt, men det var en barsk omgang. Den situation vil vi ikke bringe danskerne i igen. Vi skal udvise rettidig omhu i
dag, så vi undgår hårde reformer i morgen. Derfor har regeringen en helhedsplan for et stærkere Danmark, som vil få markant betydning for det kommende årti:

 • Vi kan blive 65 mia. kr. rigere.
 • Vi kan få 1/4 million flere i arbejde og færre på overførselsindkomst.
 • Vi kan sikre en typisk familie 15.000 kr. mere om året.
 • Vi kan skaffe ekstra milliarder, som kan investeres i vores fælles velfærd, vores tryghed og i fremtiden.
 • Og vi kan lave et robust værn, når vi skal skærme os mod ukontrollable flygtningestrømme.

Den 3. marts 2016 blev der gennemført generalforsamling i Hjallerup kulturhus. Se referatet under referater i menuen til højre.

Efter generalforsamlingen var der en livlig politisk debat med Asta Skaksen og Claus Kongsgaard (th), der her ses sammen med formanden Michael Jakobsen (tv). 

Asta Skaksen gennemgik aktuellen udfordringer for regionen og særligt på sundhedsområdet. Den efterfølgende diskussion omhandlede regionernes relevans og fremtid, prioritering af sundhedsudgifter, medicinudgifter, supersyghuse, indlæggelsestider, politikkernes rolle i regionen mm. I diskussionen om relevansen af regionerne, fremhævede Asta, at det er afgørende at forholde sig til, hvad alternativet til en regional politisk ledelse er. Asta fremhævede fordelene ved at have en politisk ledelse af sundhedsområdet, herunder en politisk kontrol og fokus på kvalitet og prioriteringer.

Asta Skaksen er formand for regionens udvalg for Kvalitet og patientsikkerhed samt medlem af psykiatriudvalget. Læs mere om Asta på http://www.rn.dk/Politik/De-regionale-politikere/Asta-Skaksen.aspx eller http://nordjylland.venstre.dk/asta-skaksen/

Claus Kongsgaard gennemgik kommunens økonomiske situation og prioriteringer:

 • Vejen frem er at tiltrække økonomiske stærke borgere og virksomheder.
 • Kommunens administrationsudgifter er lave i forhold til landsgennemsnittet
 • Vi skal undgå at spare yderligere på skolerne bl.a. i lyset af skolereformen
 • Vi bruger 80 millioner kr. på udsatte børn
 • Vi bruger relativ flere penge på ældre -og handikapområdet end andre kommuner mm.
 • Vi skal være bedre til at få folk i arbejde eller uddannelse.
 • At øge kommuneskatten er ikke en løsning, da det blot udsætter kommunens strukturelle udfordringerne.
 • Faldende børnetal øger sandsynligheden for øgede skolelukninger, så hvis vi skal undgå yderligere skolelukninger, bedes alle bidrage til at der kommer flere børn i kommunen!

Justeringer af vores udgifter bliver også nødvendige i fremtiden. Vi har områder, hvor vi bruger flere penge end landsgennemsnittet, og her skal vi finde fremtidige besparelser - kommunens serviceniveau skal naturligvis ligge inden for lovens rammer.

Upopulære beslutninger er desværre nødvendige i de kommende år, hvilket naturligvis vil kunne påvirke det kommende kommunalvalg.

Omprioriteringsbidraget (2%) er ikke altid lige populært, da det reducerer kommunens penge på budgetterne og stiller spørgsmål ved det kommunale selvstyre.

Det er ikke kommunens væsentligste problem at vi modtager flygtninge – det er en begrænset udgift i forhold øvrige udgifter.

Det er ligeledes væsentligt at vi behandler flygtninge ordentlig! Vi i Hjallerup har alle forudsætninger for at integrere flygtningen via vores foreninger og Hjallerup Marked.

Læs mere om Claus Kongsgaard på: http://venstre-bronderslev.dk/claus-kongsgaard.aspx


VENSTRES RESULTATER

Venstre-regeringen trådte til d. 28. juni 2015. På den korte tid siden da har Venstre og regeringen indfriet en række valgløfter og leveret konkrete resultater og forslag på en lang række forskellige politiske områder. Og flere er på vej. Danskerne kan regne med Venstre.

BoligJob-ordningen genindført
BoligJob-ordningen er genindført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 sammen med et bredt flertal i Folketinget. Fra næste år får BoligJob-ordningen en grøn profil, samtidig med at fradraget pr. person stiger til 18.000 kr. pr. år.

Straksindgreb på udlændingeområdet
Et flertal i Folketinget har indført en ny integrationsydelse på SU-niveau og genindført optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension for nytilkomne udlændinge. Det har gjort det markant mindre attraktivt at søge asyl i Danmark.

Aftale om et nyt og tryggere dagpengesystem
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne lavet en aftale, der bevarer den toårige dagpengeperiode, men gør reglerne for genoptjening af dagpengeretten mere dynamiske. Det har skabt ro om dagpengesystemet.

Aftaler med alle Folketingets partier
Regeringen ønsker et bredt samarbejde om sin politik. Regeringen har indgået aftaler med alle partier i Folketinget.

National handlingsplan for demens
Der er afsat 470 mio. kr. de kommende år til initiativer, der skal styrke indsatsen og trygheden for danskere, der rammes af demens, og deres pårørende.

Flere penge til sundhed
Regeringen prioriterer sundhed og ældre højt. Derfor har regeringen foreslået at styrke indsatsen på sundheds- og ældreområdet med 2,4 mia. kr. i 2016 i finanslovsudspillet.

Strammere krav til statsborgerskab
Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om, at udlændinge fremover skal leve op til markant strammere krav, hvis de ønsker at blive danske statsborgere. Det betyder f.eks., at de skal dokumentere gode danskkundskaber og have været selvforsørgende i længere tid end tidligere. 

Skatte- og byrdestop
Regeringen har indført et skatte- og byrdestop, der betyder, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne valgperiode.

Rabat til Storebæltspendlere
Det skal være billigere at pendle over Storebælt, da det skaber vækst og arbejdspladser. Derfor har regeringen i finanslovsforslaget foreslået at sænke prisen på et pendlerkort til 3000 kroner.

Bedre vilkår for erhvervslivet
Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Derfor har regeringen i finanslovsudspillet for 2016 foreslået at afsætte 2,4 mia. kr. til at lette skatter og afgifter for virksomhederne.

Løft af natur- og kystturismen
Regeringen har givet tilladelse til 10 miljømæssigt bæredygtige forsøgsprojekter, der lokalt giver bedre rammer til at udvikle natur- og kystturismen.

155 mio. kr. til politiet
Politiet har efter terrorangrebet i februar været hårdt presset. Derfor har regeringen allerede sammen med et flertal i Folketinget tilført politiet 155 mio. kr. i 2015. I finanslovsudspillet lægger Venstre-regeringen desuden op til at tilføre politiet yderligere midler i årene fremover.

Bedre udstyr på erhvervsskolerne
Flere unge skal fremover gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget afsat en pulje på 150 mio. kr. til mere moderne og tidssvarende udstyr og maskiner på erhvervsskolerne, så det bliver mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse.

Moderne kontanthjælpsloft
Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Regeringen har fremlagt et forslag, der skal sætte et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligsikring og særlig ydelse. Pengene vil blive brugt til Jobreform II, der skal lette skatten.

Plan for udflytning af statslige arbejdspladser
Statslige arbejdspladser skal komme hele Danmark til gode. Derfor har regeringen fremlagt en ambitiøs plan for udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser, der skal sikre et Danmark i bedre balance. Det er den største flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme.

Vækstpakke for hele Danmark
Væksten skal komme hele landet til gode. Derfor har regeringen i finanslovsforslaget foreslået at afsætte 150 mio. kr. hvert af de kommende fire år til en vækstpakke, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser i hele Danmark ved bl.a. at lempe planloven, så kommunerne får mere frihed.

Samlet plan for oprydning i SKAT
SKAT har været præget af alt for mange skandalesager, der har svækket danskernes tillid.  Regeringen har derfor fremlagt en samlet plan for oprydning, der bl.a. indebærer, at der tilføres flere ressourcer, og et kuldsejlet it-system skrottes.

Stop for overimplementering af EU-regler
Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Derfor har regeringen nedsat et udvalg, der skal overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter.

SKAT på vej ud af danskernes haver
Under den tidligere regering fik SKAT adgang til at gennemføre kontrol på privat grund uden dommerkendelse. Det foreslår regeringen nu at rulle tilbage. For helt almindelige danskere er haven et privat sted – ikke et sted, hvor SKAT skal befinde sig.

Ambitiøs fødevarepakke
Regeringen har i finanslovsforslaget foreslået at afsætte penge til en ambitiøs fødevarepakke, der styrker erhvervets rammevilkår og fremmer eksporten.

Styrket integration
Regeringen har etableret et partnerskab med en række virksomheder og med kommunerne og frivillige organisationer om, at nytilkomne flygtninge kommer ud på virksomhederne. Det styrker civilsamfundets inddragelse i integrationsopgaven.

Flere penge til nærområderne
Regeringen har i finanslovsforslaget foreslået at afsætte over 1,8 mia. kr. af udviklingsbistanden til den humanitære indsats i 2016. Det er mere end i 2015.

Kræftplan IV
Regeringen vil styrke kræftbehandlingen. Regeringen har derfor sammen med regionerne besluttet at igangsætte forarbejdet til en ny, ambitiøs Kræftplan IV, der fremlægges i 2016.

Eftersyn af inklusion i folkeskolen
Regeringen har igangsat et eftersyn af inklusionen i den danske folkeskole.

Nye rammer for Det Kongelige Teater
Et bredt flertal i Folketinget har aftalt nye rammer for Det Kongelige Teater, der bl.a. lægger vægt på turnéforpligtelsen.

Enklere regler for hjemmetræning
Regeringen har sikret enklere regler for forældres hjemmetræning af børn og unge med handicap. Reglerne sikrer et større fokus på barnets tarv og trivsel.

Bedre forebyggende indsats og styrket indsats mod hjemløshed
Aftalen om satspuljen for 2016 undersøtter kommunerne i at omlægge deres indsats for udsatte børn og unge til en tidligere, forebyggende indsats. Samtidig styrkes indsatsen mod hjemløshed.

Aftale om klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge 
De anbragte børn og unges grundlæggende rettigheder bliver klarere, og pædagoger får bedre redskaber til at styre anbragte børn og unge med problematisk adfærd.

 

Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER

Instagram #hjallerup