MEST BESØGTE: Kick Line Dance · Hjallerup Frimønt

 

Bestyrelsesmøde

Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

26. august 2019

Sted: Arne Simonsen

 

 

Referat:

 

 1. Formanden
 • Drøftelse af folketingsvalget inkl. en kort evaluering af foreningens indsats.

 

 1. Kommuneforeningen
 • Der er ved at blive udarbejdet en aktivitetsplan for kommuneforeningen mhp. at fastlægge årets aktiviteter.
 • Arbejde med vision er påbegyndt mhp. at skabe grundlag for fælles politikker.
 • Kommuneforeningens hjemmeside er under opgradering.

 

 1. Kredsbestyrelsen
 • Næste møde er 9/9.
 • Overvejelser om fælles kandidater i kredsen (MJ).
 • Mulighed for at finde egne kandidater drøftet.

 

 1. Økonomi
 • Til og afgang af medlemmer drøftet.
 • 33000 kr. på kontoen. Herfra skal betales 218 kr. x 58 medlemmer til organisationen.

 

 1. Emner til behandling
 • MJ træder ud ved næste generalforsamling.
 • På næste generalforsamling er Arne og Brian på valg. Lars og Leif blev valgt sidste år.
 • Nye emner til bestyrelsen drøftet.
 • Sammenlægning af lokalforeninger drøftet. Bestyrelsen godkender at formanden indleder forhandling med den hensigt at lade foreningen sammenlægge med relevante naboforeninger. Fordele og ulemper drøftet.
 • Deltagelse i Open by night i Hjallerup. Thomas Olsen spørges om planerne.
 • Nyt fra byrådet: Aktuelt er budgetprocessen i gang.

 

 

 

Referent

 

 

Lars Kristensen

 


GENERALFORSAMLING 2019

Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

mandag den 12. februar 2019 19.00

Hjallerup Kulturhus

 1. Valg af stemmetællere

Henrik og Bitten

 

 1. Valg af dirigent

Niels Jørgen blev valgt.

 

 1. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold

Formanden gennemgik såvel de landspolitiske som lokalpolitiske resultater. Formanden citerede borgmesteren vedr. de lokalpolitiske resultater:

Brønderslev kommune er inde i en god udvikling, der er målrettet løst opgaver således der bruges flere midler til udvalgte områder, som f.eks ældreplejen.

Samtidig er anlægsbudgetterne de kommende år øget, ikke ekstravagant, men der er flere midler til asfalt, bygningsvedligehold, midtbyplaner og landdistriktsmidler.

Der er udviklingspuljer inden for fritid og kultur, og økonomiudvalget har en pulje der har givet mulighed for at støtte et globusprojekt i Brønderslev med en halv million, et projekt for hele Nordjylland, et projekt der skal sætte fokus på vores bidrag til en bedre verden.

Vores kommune er på forkant med klimatiltag, og er med i arbejde med øget bæredygtighed, og genbrug af materialer, helt som de 17 verdensmål beskriver.

Dejligt arbejdsomme byrådsmedlemmer skaber nye muligheder, og vi skal fortsætte det gode arbejde.

 

På det landspolitiske plan blev følgende emner fremhævet i beretningen:

 • Landbruget er ikke samfundets fjende men et aktiv erhverv som Danmark er afhængig af. Flere fact og mindre følelsesbaserede holdninger vil være ønskeligt.
 • Efter valget i sommeren 2015 udpegede Venstres formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen fire pejlemærker. Pejlemærkerne var udtryk for helt klare målsætninger om at rykke Danmark i en bedre retning, som Venstre og regeringen skal måles på. Som opgørelsen nedenfor viser, har Venstre og regeringen leveret på samtlige pejlemærker.

 

1. Flere private arbejdspladser
De private arbejdspladser er forudsætningen for vores fælles velfærd og for den nære velfærd hos den enkelte familie. Det er gået i den rigtige retning. Siden valget i 2015 er der skabt 153.100 flere private arbejdspladser.

2. Flere skal forsørge sig selv
Det skal bedre kunne betale sig at arbejde frem for at modtage en offentlig ydelse. Det betyder nemlig færre udgifter til overførselsindkomster, flere skatteindtægter og en bedre livskvalitet for mange mennesker. Siden kontanthjælpsloftet blev indført i april 2016, er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med 30.100.

3. Bedre kernevelfærd
Danmark er et stærkt velfærdssamfund. Vi har en udbygget velfærd, der træder til, hvis man eksempelvis rammes af sygdom eller har brug for omsorg eller pleje. Venstre har løftet kernevelfærden markant. Sundhedsvæsenet har samlet set fået tilført over 6 mia. kr. siden 2015, og der er nu 2 mia. kr. ekstra til ældrepleje om året.

4. Konsekvent og realistisk udlændingepolitik
Antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, betyder noget. For vores økonomi, vores sammenhængskraft og vores evne til at sikre en vellykket integration. Vores politik har virket. I 2017 oplevede Danmark den laveste tilstrømning af asylansøgere i 9 år. Og andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i arbejde og bidrager til fællesskabet, er blevet øget markant.

Lokalforeningen har i foreningsåret 2018-2019 afholdt 3 møder, hvor diverse emner har været vendt. Fokus har været på det nære i kommunen og generel informationsudveksling til vores medlemmer. Jeg plejer at sige, at Foreningen har en velfungerende hjemmeside, som kan findes på Hjallerups infoside under foreninger, den er der stadig men det er begrænset, hvad vi lægger op. Brug i stedet FB siden Venstre i Brønderslev, som oftere publicerer nyheder. Hvis man er tilmeldt nyhedsbrev fra Venstre kommer det ofte og vores kommuneforeningsmand sender også nyhedsmail ud. Derudover forsøger vi at orientere om aktuelle møder i Venstre regi i regionen samtidig med, at der udsendes en mail til hvert medlem med en aktiv mailadresse.

 

Kommuneforeningen: Møde afholdt ca hver anden måned. Kommuneforeningen og byrådsgruppen har udarbejdet en vision for kommunen som bl.a. har til formål at inddrage flere på den politiske arena og mellem valgene arbejde ihærdigt på at sikre, at der kommer blåt flertal ved næste valg i 2021.

Kommuneforeningen har drøftet og vil fremadrettet drøfte antallet af lokalforeninger, da der er flere steder hvor man har udfordringer med at få besat bestyrelsesposterne. Dennis Kvesel vil komme lidt mere ind på den.

 

Kredsbestyrelsen: Kendskabet til Henrik Jørgensen, vores folketingskandidat pågår stadig, og der vil blive flere aktiviteter, hvor vi vil forsøge at få ham promoveret. Skulle der være nogen som kunne se en mulighed og relevans for ham at deltage i, hører jeg gerne om det. Like gerne hans opslag på FB. I fm. valgkampen vil vi gerne have hjælp fra frivillige til diverse gøremål.

 

Kommende arrangementer:

 • 2. marts EU møde
 • 6. marts Stegt flæsk og persillesovs på Dronninglund Hotel med Henrik Jørgensen.
 • Generalforsamling i Kommuneforeningen 12. marts Hallund kro klokken 1900.
 • 13. marts virksomhedsbesøg og fremvisning af Henrik Jørgensen og Søren Gade, Klokkerholm Reservedelsfabrik
 • 20. marts stiftende generalforsamling for Brønderslev liberale erhvervsforening

 

Sluttelig vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for indsatsen gennem et travlt år, tak til Mikael Klitgaard og ikke mindst Dennis Kvesel for opdateringer fra byrådssalen og tak til alle jer ”medlemmer af Venstre Thorup-Hjallerup” for den fortsatte støtte og opbakning.

 

 1. Behandling af regnskabet

Regnskabet for 2018 blev fremlagt og godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag.

 

 1. Fremlæggelse af budget, herunder beslutninger om medlemskontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

 

 1. Valg af formand

Michael Jakobsen blev genvalgt.

 

 1. Valg til bestyrelsesmedlemmer

Leif Nielsen og Lars Kristensen blev genvalgt.

 

 1. Valg af delegerede til landsmødet

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udpege delegerede til landsmødet.

 

 1. Valg af revisorer og suppleant(er)

Jørn Munkholt og Henrik Nielsen blev genvalgt.

 

 1. Eventuelt

Formanden opfordrede til at medlemmerne aktivt bidrager til den kommende valgkamp eks. gennem likes/dele facebookopslag, sponsorere valgplakater, skrive indlæg mm.

 

Det blev opfordret til at landbruget givet acceptable rammer i stedet for forskellige pakker eks. tørkehjælp mm.

 

 

Efter generalforsamlingen fortalte  borgmester Mikael Klitgaard og byrådsmedlem Dennis Kvesel om arbejdet i byrådet inkl. hvilke lokale projekter der aktuelt er under behandling samt om samarbejdet på tværs.

 

Folketingskandidat Henrik Jørgensen fortalte herefter om hans syn på de mange forskellige politiske emner som han er kommet i berøring med i Nordjylland.


 

GENERALFORSAMLING 2018

Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

mandag den 26. februar 2018 19.30

Hjallerup Kulturhus

 

 

Referat:

 1. Valg af stemmetællere

Henrik Nielsen og Anders Uhrenholt blev valgt.

 

 1. Valg af dirigent

Jørn Munkholt blev valgt.

 

 1. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold

Formanden gennemgik regeringens resultater og kunne her konstatere, at de mange gode resultater til tider ikke har fået den fulde opmærksomhed i medierne, der i stedet har fokuseret på personsager.

Ligeledes gennemgik formanden kommunalvalget, der betød, at Venstre beholdt borgmesterposten om end flertal skal findes via samarbejde med andre partier i byrådet.

På foreningens hjemmeside fremgår formandens beretning i fuld længde. 

 

 1. Behandling af regnskabet

Regnskabet for 2017 blev fremlagt og godkendt. Økonomien er sund i foreningen men en fortsat medlemsnedgang vil på sigt reducere mulighederne for at understøtte valg.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag.

 

 1. Fremlæggelse af budget, herunder beslutninger om medlemskontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

 

 1. Valg af formand

Michael Jakobsen blev genvalgt.

 

 1. Valg til bestyrelsesmedlemmer

Brian Mosegaard blev valgt ind. Ole Thomsen og Arne Simonsen blev genvalgt. Bestyrelsen blev således styrket med ét medlem, hvilket ligger inden for vedtægternes muligheder.

 

 1. Valg af delegerede til landsmødet

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udpege delegerede til landsmødet.

 

 1. Valg af revisorer og suppleant(er)

Jørn Munkholt og Henrik Nielsen blev genvalgt.

 

 1. Eventuelt

Metoder til en styrket medlemshvervning blev drøftet og herunder blev ”Call Center metoden” nævnt som et tiltag til mulig gentagelse.

 

Muligheder og begrænsninger for at føre liberal politik i en kommune uden absolut flertal blev drøftet.

 

 

 

Efter generalforsamlingen fortalte byrådsmedlem Dennis Kvesel om, hvorledes han har oplevet opstarten i byrådet og hvilke politiske emner han har arbejdet med.

 

 

 

Dirigent                                                                                                                                  Referent

 

 

Jørn Munkholt                                                                                                                      Lars Kristensen

 

 

Bilag 1 – Formandens beretning

 

Kommunalvalg, partier der kravler i træer og andre som benytter hængekøjer, jo der skete meget på den politiske scene i 2017, om end kommunalvalget var det som fyldte mest for vores lille lokalforening.

 

At være mindretalsregering som ét parti er svært og kræver hårdt arbejde, men det er vist ikke nemmere at være det for 3 partier, når specielt det ene parti har en ide om at fremkomme med ultimative krav! Utroligt at LA ikke har lært af deres øvrige ultimative krav som de heller ikke kom i mål med. Jeg er dog af den opfattelse, at regeringen har vist gode takter i 2017. Det er dog så forbandet, at vores ellers meget dygtige statsminister igen er kommet i mediernes søgelys pga. større fødselsdagsgaver end normalt fra de rige kvotekonger. Selvom jeg ikke helt kan se problemet, burde han jo være klogere og have lært af sine fejltrin gennem årene.

 

venstres resultater

Venstre-regeringen trådte til den 28. juni 2015 i en svær parlamentarisk situation. Den 28. november 2016 udvidede vi regeringen til også at omfatte Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Både Venstre-regeringen og trekløverregeringen har leveret konkrete resultater til gavn for hele Danmark. Vi har indfriet valgløfter, og vi har fremlagt forslag på en lang række forskellige områder. Og flere er på vej. Danskerne kan regne med Venstre.

Kontanthjælpsloftet gør det mere attraktivt at arbejde

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Derfor har vi indført et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligsikring og særlig ydelse.

PR APRIL 2017 VAR DER KOMMET 19000 I ARBEJDE

Flere penge til sundhed og ældre

Venstre prioriterer sundhed og ældre højt. Siden valget i 2015 er sundhedsvæsenet blevet løftet med 3,8 mia. kr. Med finansloven for 2018 afsætter vi yderligere 2 mia. kr. over fire år. 

Udflytning af statslige arbejdspladser

3900 er udflyttet, nu kommer der 4000 mere, dog ikke mange til Nordjylland – få er dog bedre end ingenting.

Styrket politi - Flere politibetjente

Danmark skal være et trygt og sikkert samfund. Med Finansloven for 2018 har vi derfor styrket politiet med 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021. Disse penge kommer oven i de 1,9 mia. kr., vi styrkede politiet med i 2015.

Forbedret fremkommelighed på E45

Trængslen på motorvejen E45 er stor. Vi afsatte derfor ½ mia. kr. med FL17 til at udvide motorvejen E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S, og med FL18 afsætter vi penge til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle. 

MEN INGEN MIDLER TIL EN TREDJE LIMFJORDSFORBINDELSE?

Aftaler med alle Folketingets partier

Venstre ønsker et bredt samarbejde om sin politik. Venstre-regeringen har indgået aftaler med alle partier. 

Bedre udstyr på erhvervsskolerne

Flere unge skal fremover gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor har vi i forbindelse med finansloven for 2018 afsat en ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje på 170 mio. kr. Kvalitetspuljen understøtter arbejdet med at implementere erhvervsuddannelsesreformen og sikrer høj kvalitet i erhvervsuddannelserne.

DET HARMONERER BARE IKKE MED DET MEGET OMTALTE OMPRIORITERINGSBIDRAG PÅ 2 % BESPARELSER ÅRLIGT FREM TIL 2021.

Bredbåndspulje

Vi har indført en bredbåndspulje. Over 3.700 husstande fik i 2016 tilskud til bredbånd. Vi mere end fordoblede puljen for 2017, hvilket betyder, at omkring 4000 adresser rundt om landet får bedre dækning.

DER VAR DOG INGEN I REGION NORDJYLLAND DER FIK GLÆDE AF PAKKEN I 2017?

Syrienskrigere kan straffes for landsforræderi

Vi har gjort det muligt at straffe personer, der kæmper for fx Islamisk Stat, for landsforræderi. 

DF MENER ENDDA, AT DANSKERE SOM SLÅS UNDER ISIL FLAG SKAL DRÆBES!

Skærpet tilsyn med friskoler

Regeringen har sammen med et bredt flertal indgået en aftale, som styrker tilsynet med de frie skoler. Aftalen bakker op om den frie skoletradition som en central mulighed i skolesystemet, men understreger samtidig behovet for at sikre, at alle frie grundskoler lever op til kravene om frihed og folkestyre.

Styrkelse af klima- og kystsikring

En række nye initiativer gør det lettere og mindre bureaukratisk for både borgere og kommuner at beskytte ejendomme mod oversvømmelser og kysterosion.

Fiskeriaftale sikrer loft over kvotekoncentrationen

En bred aftale mellem alle Folketingets partier øger indsatsen mod kvotekoncentration i dansk fiskeri, styrker kontrollen og spreder kvoteejerskabet. Med aftalen udvikler vi et fiskeri, hvor der er plads til både store og små fiskere, samtidig med vi sikrer et rentabelt erhverv.

Vi har indgået en aftale om en ny ferielov, der bl.a. sikrer, at nye på arbejdsmarkedet fremover vil kunne holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Bedre lægedækning

Vi har lavet en aftale om bedre lægedækning. Den øger optaget med 50 lægestuderende i Aalborg, differentierer vi honorarerne efter patienternes behandlingsbehov og styrker mulighederne for at lave regionsklinikker.

Akutlægehelikopter i Nordjylland

I finansloven for 2018 har vi afsat 45 mio. kr. fra 2019 og frem til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.

Strammere udvisningsregler for kriminelle udlændinge

Kriminelle udlændinge skal så vidt muligt udvises af Danmark. Derfor er udvisningsreglerne strammet, så der sker udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

 

KV/RV17 i tal, profiler og procenter

Venstres resultat ved kommunal- og regionsrådsvalget blev flottere, end medierne havde spået. På borgmesterfronten fik vi et resultat, der er bedre end både det i 2005 og 2009.

Stemmeprocent

Venstre fik ved valget i 2017 i alt 733.484 stemmer til kommunerne og 744.005 til regionerne. Det giver en stemmeprocent til Venstre på henholdsvis 23,1 og 24,2.

 

3.226.558 svarende til 70,8% stemte på landsplan til kommunalvalget, mens 3.080.204 svarende til 70,7% stemte til regionsrådsvalget[1]. Tilsvarende var stemmeprocenten på 71,9% til kommunalvalget i 2013[2].

 

Hvordan så det så ud lokalt?

 

Stemmeprocenten i Thorup-Hjallerup pastoret var på 78 % og i Brønderslev kommune 72,82 %

 

Venstre fik i Thorup-Hjallerup 43,5 % og i Brønderslev kommune 34,1 %

 

Mikael fik 2602 stemmer, Dennis  245 stemmer, Kim 192 stemmer og Lasse 136 stemmer.

 

Venstre mistede 1 mandat og gik fra 11 til 10 men kan stadig, i samarbejde med DF, Borgerlisten og de Konservative tælle til 16 – altså et flertal.

 

God valgkamp, med meget synlighed bl.a. plakater, avis, FB og gåture i byen. Et stort tillykke skal naturligvis lyde til Mikael og Dennis med valget og samtidigt et ærgerligt ”nederlag” til Kim mens et bedre held næste gang til både Kim og Lasse som har det der skal til, for endnu flere kandidater fra Hjallerup til at repræsenere byen.

Borgmestre

Ved valget i 2017 opnåede Venstre 37 borgmesterposter[3]. Sammenligning: Efter valget i 2013 lå antallet af borgmesterposter på 48, mens Venstre efter valget i 2009 konstituerede sig til 31 borgmesterposter. Valget i 2017 blev, målt på antallet af borgmesterposter, bedre end i både 2005 og 2009.

Kvinder i lokalpolitik

Ved valget i 2017 blev der valgt 28,8% kvinder ind i kommunalbestyrelserne og regionsrådene for Venstre. På landsplan ligger dette tal på 33%[4]. Ud af de 37 borgmesterposter, Venstre opnåede ved valget i 2017, er to af dem besat af kvinder, mens det på landsplan er 14 ud af de 98 borgmestre, der er kvinder. 3 af de 5 regionsrådsformænd er besat af kvinder, hvoraf Venstres Stephanie Lose tæller den ene.

 

Lokal foreningen, medlemmer, arrangementer, hjemmeside.

Lokalforeningen har i foreningsåret 2017-2018 afholdt 3 møder, hvor diverse emner har været vendt. Fokus har været på valgkampen og generel informationsudveksling til vores medlemmer. Foreningen har en velfungerende hjemmeside, som kan findes på Hjallerups infoside under foreninger. Efter hvert møde er referatet blevet lagt ud på nettet således medlemmerne har adgang til dette. Derudover forsøger vi at orientere om aktuelle møder i Venstre regi i regionen samtidig med, at der udsendes en mail til hvert medlem med en aktiv mailadresse. Kommer ofte fra kommuneforeningen.

Foreningen havde i 2010 147 medlemmer, i 2015 har ca. 60 betalt kontingent således der udestår 6 medlemmer ud af de 66 medlemmer der er i foreningen.. I hele kommunen var der i 2013 463 medlemmer mens der i 2017 er  331 medlemmer på papiret, hvorvidt alle indløser kontingent vides endnu ikke.  

 

KOmmuneforeningen

Møde afholdt ca hver anden måned, hyppigere op mod kommunalvalget. Kommuneforeningen var deltagende i udarbejdelse af valgprogram og bestemmende for hvilke aktiviteter som blev støttet økonomisk. Eftersom der var midler tilbage blev det besluttet af afholde en sponsorfest/valgfest den 18. januar, hvilket var en stor success med ca 50 deltagere.

 

Kommuneforeningen har drøftet og vil fremadrettet drøfte antallet af lokalforeninger, da der er flere steder hvor man har udfordringer med at få besat bestyrelsesposterne.

Kredsbestyrelse

Kendskabet til Henrik Jørgensen, vores folketingskandidat pågår stadig, og der vil blive flere aktiviteter, hvor vi vil forsøge at få ham promoveret. Skulle der være nogen som kunne se en mulighed og relevans for ham at deltage i, hører jeg gerne om det.

 

Kommende arrangementer

 

Generalforsamling i Kommuneforeningen 27. februar Hallund kro klokken 1900

 

 

Sluttelig vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for indsatsen gennem et travlt år, tak til Mikael Klitgaard for opdateringer fra byrådssalen og tak til alle jer ”medlemmer af Venstre Thorup-Hjallerup” for den fortsatte støtte og opbakning.

 

[2] Politiken: ”Stemmeprocent var den højeste i mange år”, 20. november 2013

[4] Stiften: ”Landets nye byråd består af 33 procent kvinder”, 25. november 2017

 


Bestyrelsesmøde 25/1 2018

 

INDKALDELSE:

Bestyrelsesmøde: 25. januar 2018 kl 19.30.

Hvor: Hvidkløvervej 9320 Hjallerup

 

Fraværende: Leif, Mikael Klitgaard

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

 • Godkendt.

 1. Siden sidst v/formanden

 • Kredsbestyrelsen: Status på folketingskandidat Henrik Jørgensen.

 1. Nyt fra kommuneforeningen

 • 27/2 er der generalforsamling i kommuneforeningen.

 • Drøftelser af venstre i Brønderslev.

 • Drøftelse af hvorvidt mange kandidater giver det bedste valg.

 • Drøftelse af hvor mange lokalforeninger, der er realistisk og mulig. 

 1. Økonomi/Medlemslister

  Økonomi:
 • Foreningen brugte 25.000 på valget – som planlagte.

 • 2100 kr. er betalt til valgplakater.

 • Efter betaling af 2017 kontingent har foreningen ca. 15.000 kr. tilbage.

 • Kontingent status
 • Der er p.t. 11, der ikke har betalt – ud af 67.

 1. Emner til behandling

  1. Generalforsamling

   1. Ole Thomsen og Arne Simonsen på valg – villig til genvalg.

   2. Dato forslag uge 7: 26/2 1930 (Arne bestiller 15-20 personer inkl. kaffe, brød, øl/vand)

   3. Lars sætter annonce i avisen – 14 dage før.

   4. Dennis foredrager om hvordan der er at starte som ny i byrådet.

   5. Mickael kontakter Jørn Munkholt.

   6. Mickael Jakobsen er villig til genvalg som formand.

  1. Hot Wash up kommunalvalg

 • Strategi frem mod næste valg bør drøftes snarrest.

 • Drøftes på næste møde (konstituering).

 1. Eventuelt.

  1. Udviklingsmuligheder i foreningen: Behov for at lave en foreningsplan, der kunne omfatte en kreds af aktive medlemmer, der kan støtte bestyrelsen (og kandidater) og lave arrangementer.

  1. Nyt fra byrådet ved Mikael eller Dennis                

P.B.V.

Lars Kristensen

Næstformand

 

Referat:

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 21-03-2017 kl. 19.00

Hvor: Leif Nielsen Østermarken 139 9320 Hjallerup

Fraværende: NIL

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt, alle aktioner iværksat.

2. Konstituering

 • Leif genvalgt som kassere.
 • Lars genvalgt som næstformand og hjemmesideansvarlig.

3. Siden sidst v/formanden

 • Møde vedr. Valgoplæg: Valgprogrammet skal præsenteres efter en sagsbehandling i udvalgene. Alle kan deltage i det fremadrettede arbejde.

4. Nyt fra kommuneforeningen

 • Der har været 7 møder i 2016. Generalforsamling forløb planmæssigt med en fin beretning.
 • Henrik Jørgensen præsenterede sine synspunkter vedr. sit kandidaturet. Den 3/4 er der opstillingsmøde i Hjørring.

5. Økonomi/Medlemslister

Kontingent status

 • Restanter: Leif rykker relevante.
 • Ca. 13.000 skal betales til landsforeningen.  

6. Emner til behandling

 • NIL

Kandidater kommunalvalg

 • Potentielle kandidater har været samlet til møde.
 • Der er p.t. nok kandidater, men plads til flere.
 • Der skal findes kandidater i Hjallerup – ud over borgmesteren. Vi kan evt. opstilles flere efter godkendelse fra kommuneforeningen.
 • Opstillingsvalg skal være inden 1/5: 25/4 1930 i Kulturhuset.
  • Notits i avisen: Leif iværksætter i avisen 11/4. Michael sender gl. version til Leif. 
  • Bestille kulturhuset: Arne bestiller til 15 m/k.
  • Der laves opslag på Facebook vedr. hvervning af kandidater: Lars.
  • Kandidaterklæring skal laves.
  • Kandidaternes egenbetaling blev drøftet.
  • Bør kandidaterne betale for plakaterne (foreningen sætter dem op)?
  • Plan for valgkamp; soc. medier, lokalaviserne, mm. drøftet. ”Hovedet” på kandidaterne er vigtigt at få synliggjort.
  • Én folder omdelt én uge forud for valgdatoen. Kommuneforeningen skal afgøre valgkampsplanen inkl. evt. postomdeling mhp. at sikrer at folderen kommer ud.
  • Efter opstillingsmødet skal der gennemføres et møde med de valgte kandidater.

7. Eventuelt.

 • Landsmøde 7-8/10 2017. Deltagelse drøftet, men ikke besluttet.

Nyt fra byrådet ved Mikael

 • Det går godt og økonomien går den rigtige vej – hvilket skal fremhæves ved valget.
 • Godt samarbejde i byrådet.

P.B.V.

Lars Kristensen

Næstformand

40877131

 


Referat:

Generalforsamling: Torsdag den 16-02-2017 kl. 19.00

Hvor: Hjallerup kulturhus

Efter generalforsamlingen vil kredsens folketingskandidat Henrik Jørgensen fortælle om hans fokusområder samt svare på spørgsmål. Se bilag 2.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af stemmetællere.

Henrik og Lene væges.

 1. Valg af dirigent.

Jørgen Munkholt vælges.

 1. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold.

Se bilag 1.

Generalforsamlingen drøftede herefter, hvad Venstre gør/kan gør for at fastholde/hverve medlemmer. Det blev fremhævet, at det handler om at tale med folk.

Landbrugets vilkår blev også her drøftet og der blev peget på, at landbruget havde fået betydelig bedre vilkår med den/de blå regeringer. Ifølge en kommentar fra generalforsamlingen var den tidligere røde regering faktisk ved at nedlægge dansk landbrug.  Den generelle medlemstilbagegang blandt de politiske partier ses som en fare for demokratiet og der var enighed om, at der SKAL gøres noget.

Muligheden for kurser i medlemshvervning- og fastholdelse blev fremhævet som en mulig vej til målet om flere medlemmer.

Afslutningsvis blev det fremhævet, at troen på politikkerne handler om ægthed dvs. bl.a. at forlade den nuværende overfladiske tilgang. Det skal vises handling og ikke blot ord. Det nylig afholdte skolevalg viste, at unge gerne engagere sig.

 1. Regnskab.

Regnskabet blev godkendt, idet regnskabet var blevet godkendt af revisorerne og blev fundet retvisende.

 1. Indkommende forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Budget og medlemskontingent.

Det blev besluttet at øge kontingentet fra 300 til 325 kr., idet bidraget til hovedbestyrelsen er steget til 215 kr.  Medlemmer der p.t. ikke har betalt vil automatisk modtage en rykker. Muligheden for introtilbud og kaffe/rundstykkearrangement til nye medlemmer blev drøftet.

 1. Valg af formand.

Michael Jakobsen blev genvalgt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg, og genvalgt, blev Leif Nielsen og Lars Kristensen.

 1. Valg af delegeret til landsmødet.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at vælge repræsentanter til landsmødet.

 1. Valg af revisorer og suppleanter.

Henrik og Jørgen blev genvalgt.

 1. Evt.

Ingen bemærkninger.

Formanden takkede deltagene for en god generalforsamling og for de mange rigtig gode politiske diskussioner.

P.B.V.

Lars Kristensen

Bilag 1

 

Formandens beretning

Et stille år lokalt kan man vel sige, hvorimod regeringen har haft travlt med at konsolidere sig, først alene og senere sammen med LA og de Konservative. Vores venstrestyrede kommune har fået sat skik på økonomien og borgmester Mikael Klitgaard har ved flere lejligheder bedyret, at det går godt. Kommunen har endda fået en nettotilvækst af borgere bl.a. affødt af den intense kampagne på FB, hvor man beder og trygler de unge om at komme hjem. Man har sågar modtaget folk helt fra Afrika – måske ikke pga. FB kampagnen?

Regeringen:

Venstre-regeringen havde i 2016 travlt med at konsolidere sig, og har arbejdet hårdt på at indfri valgløfterne fra 2015. Nogle er blevet indfriet og konkrete resultater bl.a. på flygtningeområdet er iværksat, med en opbremsning af strømmen.

En af de mindre heldige sager var da Miljø- og fødevareminister Eva Kjær Hansen blev tvunget til at trække sig som minister grundet et mistillidsvotum fra de konservatives Rasmus Jarlov og Søren Pape. Fuldstændigt uacceptabelt på den måde at risikere regeringens overlevelse, på en landbrugspakke som de selv 2 måneder før have stemt for, bare for princippets skyld. Dertil skal siges, at det viser sig at landbrugspakken har endog meget ringe effekt og faktisk om kort tid forringer landbrugets vilkår.

Venstres 2025 plan for et stærkere Danmark som på mange områder havde til formål, at sikre det danske velfærdssamfund fandt ikke flertal i folketinget, hvorfor regeringen i oktober var tvunget til at indgå i forhandlinger med de LA og de konservative om dannelsen af en mindretalsregering. Regeringsgrundlaget og den nye regering blev stiftet i slutningen af november og en række nye ministre indtog taburetterne på Christiansborg. Regeringsgrundlaget var naturligvis et kompromis mellem de 3 partier, men naturlig med et stort fodtryk fra Venstres 2015 plan.

Venstres resultater

Venstre-regeringen trådte til den 28. juni 2015 i en svær parlamentarisk situation. Den 28. november 2016 udvidede vi regeringen til også at omfatte Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Både Venstre-regeringen og den nye trekløverregering har leveret konkrete resultater til gavn for hele Danmark. Vi har indfriet valgløfter, og vi har fremlagt forslag på en lang række forskellige områder. Og flere er på vej. Danskerne kan regne med Venstre.  

Skatte- og byrdestop

Vi har indført et skatte- og byrdestop, der betyder, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne valgperiode. 

Markante stramninger af udlændinge- og asylpolitikken

Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau og genindført optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension for nytilkomne udlændinge. Der stilles højere krav til statsborgerskab, og det er blevet sværere at få familiesammenføring. Vi har desuden indført en nødbremse på asylområdet, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis vi Danmark igen oplever en ukontrolleret strøm af flygtninge og migranter, som vi oplevede i efteråret 2015. De mange stramninger har medvirket til, at Danmark lige nu oplever det laveste antal asylansøgere i 5 år.  

Stop for overimplementering af EU-regler

Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Derfor har vi nedsat et udvalg, der skal overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter. 

Ambitiøs landbrugs- og fødevarepakke

Venstre har indgået en aftale om en ambitiøs fødevare- og landbrugspakke med et flertal i Folketinget. Fremtidens miljøregulering bliver intelligent og målrettet, undergødskningen fjernes, råvaregrundlaget øges, og de tvungne randzoner afskaffes. Det giver fødevare- og landbrugserhvervet bedre rammer for at drive virksomhed.  

Flere penge til sundhed og ældre

Venstre prioriterer sundhed og ældre højt. Finansloven for 2016 styrker området med i alt 3,4 mia. kr. Og med finansloven for 2017 løfter vi igen sundheds- og ældreområdet. Med finanslovsaftalen for 2017 styrker vi samlet set sundheds- og ældreområdet med 4,3 mia. kr. over de næste fire år.  

Udflytning af statslige arbejdspladser

Statslige arbejdspladser skal komme hele Danmark til gode. Derfor fremlagde Venstre-regeringen i efteråret 2015 en ambitiøs plan for udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser, der skal sikre et Danmark i bedre balance. Det er den største flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme. 

Styrket politi

Politiet har efter terrorangrebet i februar 2015 været hårdt presset. Derfor har vi aftalt at styrke politiet med 480 mio. kr. mere årligt til politiet de kommende år. 

Aftaler med alle Folketingets partier

Venstre ønsker et bredt samarbejde om sin politik. Venstre-regeringen har indgået aftaler med alle partier. 

Aftale om et nyt og tryggere dagpengesystem

Venstre-regeringen indgik i efteråret 2015 sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne en aftale, der bevarer den toårige dagpengeperiode, men gør reglerne for genoptjening af dagpengeretten mere dynamiske. Det har skabt ro om dagpengesystemet. 

Skattelettelser til gavn for væksten og almindelige danskere

Vi har sikret skattelettelser til gavn for danske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser. NOx-afgiften er nedsat, reklameafgiften fjernet, og vilkårene for familieejede virksomheder forbedret Samtidig har vi sænket registreringsafgiften på biler, og grundskylden for ejerboliger er blevet fastfrosset.  

Vækstpakke for hele Danmark

Væksten skal komme hele landet til gode. Derfor har vi gennemført en vækstpakke, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser i hele Danmark med bl.a. lempelser af planloven, så kommunerne og borgerne har fået mere frihed. 

SKAT ud af danskernes haver

Under den tidligere SR-regering fik SKAT adgang til at gennemføre kontrol på privat grund uden dommerkendelse. Det er nu afskaffet. For almindelige danskere er haven et privat sted – ikke et sted, hvor SKAT skal befinde sig. 

Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser

Venstre-regeringen har indgået en ambitiøs trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der sikrer kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Trepartsaftalen rummer 81 initiativer på tre hovedområder: flere faglærte, forebyggelse af rekrutteringsproblemer og styrkede voksen- og efteruddannelser.  

Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften

Venstre-regeringen har indgået en bred aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist i perioden 2017-2022. Det gør elregningen mindre for husholdningerne og virksomhederne, og aftalen er med til at sikre, at vi kan fortsætte den grønne omstilling. En typisk LO-familie med to børn i ejerbolig vil få 2.500 kr. mere i hånden i 2025 samlet set.  

Servicetjek af veteranindsatsen 

Vi ønsker at styrke veteranindsatsen. Derfor giver en jobpræmie på 50.000 kr. til virksomheder, der ansætter sårbare veteraner. Vi ønsker også en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD i modsætning til i dag kan få et individuelt behandlingstilbud i alle regioner.  

Syrienskrigere kan straffes for landsforræderi

Vi har gjort det muligt at straffe personer, der kæmper for fx Islamisk Stat, for landsforræderi.  

Indrejse- og opholdsforbud i Syrien

Vi skal passe på Danmark. Og vi skal bekæmpe ekstremistiske miljøer, der aktivt modarbejder grundlæggende demokratiske værdier som frihed og folkestyre. Derfor har vi indført regler om forbud mod indrejse i visse områder i Syrien, så det bliver lettere at straffe personer, der har opholdt sig i områderne uden myndighedernes tilladelse. 

580 mio. kr. til bedre dagtilbud

Vi ønsker at styrke daginstitutionerne. Derfor har vi med finansloven 2017 afsat 580 mio. kr. over de næste fire år til at forbedre forholdene i daginstitutionerne. Dermed kan børn mellem nul og fem år få en mere tryg hverdag, og dermed kan vi sikre, at der sættes bedre ind for at bryde den negative sociale arv.  

Færre skal betale høj registreringsafgift

Regeringsafgiften på biler og motorcykler nedsættes med finanslovsaftalen for 2017. Vi forhøjer det såkaldte skalaknæk i registreringsafgiften, som betyder, at man ved køb af en mellemstor familiebil vil slippe ca. 8-10.000 kr. billigere i registreringsafgift.  

Grundskylden fastfryses i kroner og øre i 2017

Med finansloven for 2017 har vi fastfrosset grundskylden i kroner og øre i 2017. Det gjorde vi også med finansloven for 2016, og derfor betaler danske husejere det samme i grundskyld i 2017, som de gjorde i både 2016 og 2015.  

Kræftplan IV

Danmark skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Og det skal også afspejle sig i vores kræftbehandling. Derfor har vi præsenteret en Kræftplan IV, der er et historisk løft af den danske kræftbehandling med 2,2 mia. kr.  

2 mia. kr. til bedre mad og klippekortsordning

Med finansloven for 2017 styrker vi kernevelfærden. Vi afsætter 1,5 mia. kr. til mere selvbestemmelse for den enkelte ældre, og vi afsætter 450 mio. kr. til etablering af køkkener på plejehjemmene.  

Handlingsplan for den ældre medicinske patient

Det er afgørende, at vi tager os bedre af vores syge ældre. De borgerlige partier har derfor indgået en aftale om en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Til det formål afsætter vi 1,2 mia. kr. fra 2016-2019 til bl.a. at styrke kvaliteten i det borgernære sundhedsvæsen.  

Udlændingepolitikken som kan få sindene i kog er defineret af Venstre til:

Udenlandsk arbejdskraft

Venstre ønsker, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. Danske virksomheder skal have gode muligheder for at få nødvendig udenlandsk arbejdskraft for at klare sig i den globale konkurrence, men de skal sikres de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i Danmark. 

Integrationspolitik

Den bedste integration begynder med at fastlægge vores forventninger til hinanden. Derfor skal der stilles høje krav til udlændinge – det gøres bl.a. ved at sikre en reel tilskyndelse til at tage et arbejde. Men arbejde er kun ét element i en god integration. Venstre vil stå fast på danske værdier og f.eks. klart sige fra overfor religiøs ekstremisme.

Statsborgerskab

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de hertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog på et højt niveau, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund ved at være selvforsørgende.                                               

Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab.

Kredsbestyrelsen:

Foranlediget af, at Anders Broholm ikke ønskede at genopstille til folketinget til næste valg, trak den nyligt valgte kredsbestyrelse i arbejdstøjet i april 2016 mhp. at finde en ny kandidat, der kunne repræsentere vores kreds. Der blev identificeret ca. 10 emner, som alle fik tilsendt en jobbeskrivelse for jobbet, hvorefter de blev opfordret til at søge stillingen. Indledningsvist blev 3 kaldt til samtale og en enig kredsbestyrelse udpegede en person. Bemeldte person var interesseret, men havde en anden agenda, nemlig at blive borgmester i Thisted. Efter lang tid bekendte han kulør og blev spidskandidat for Venstre i Thisted. Derfor skulle vi hurtigt finde en anden kandidat. Valget faldt på Henrik Jørgensen fra Hørring som blev valgt i efteråret. Henrik er en engageret person og bestræber sig på at komme rundt i kredsen for at blive kendt. Derfor er han også her i aften. Henrik anvender i høj grad FB og hjemmesider ifm. hans virke.

Vores lokale forening:

Lokalforeningen har i foreningsåret 2016-2017 afholdt 3 møder, hvor diverse emner har været vendt. Medlemstilbagegangen fortsætter og vi er nu ned på godt og vel 60 medlemmer. En tendens vi i Venstre ikke er alene om, men en tendens alle politiske partier slås med. Lørdag den 24. februar afholdes der ved Borgmester Mikael Klitgaard en hver kampagnedag, hvor vi samles for at ringe ud til potentielle medlemmer, skulle man have nogle navne hører jeg gerne om det. Vi har en velfungerende hjemmeside, som kan findes på Hjallerups infoside under foreninger og derudover har Venstre i Brønderslev også en hjemmeside og en FB profil, som vi naturligvis forsøger at opdatere jævnligt. Efter hvert møde er referatet blevet lagt ud på nettet således medlemmerne har adgang til dette. Derudover forsøger vi at orientere om aktuelle møder i Venstre regi i regionen samtidig med, at der udsendes en mail til hvert medlem med en aktiv mailadresse.

Valg af spidkandidat til kommunalvalget i 2017 faldt igen på Mikael Klitgaard, uden modkandidater og valgkampen er så småt ved at starte. Kommuneforeningen er i samarbejde med byrådsgruppen i gang med at udarbejde et valgprogram, og de forskellige lokalforeninger arbejder ihærdigt med at finde egnede kandidater. I Hjallerup skal der opstilles 4 kandidater, hvoraf en er identificeret nemlig Mikael, Claus Kongsgaard er stadig i tænkeboks, men derudover har vi andre interesserede kandidater så vi er fortrøstningsfulde i den henseende.

Sluttelig vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for indsatsen gennem et roligt år, tak til Mikael Klitgaard for opdateringer fra byrådssalen og tak til alle jer ”medlemmer af Venstre Thorup-Hjallerup” for den fortsatte støtte og opbakning.

Bilag 2. Folketingskandidat Henrik Jørgensen

 

Henrik Jørgensen redegjorde for sin baggrund herunder sin omfattende erhvervserfaring samt en lang række tillidserhverv bl.a. i Hjørring teater.

Henrik Jørgensen fremhæver gerne, at hans største bedrift er hans fire døtre – også selv om han kommer i folketinget! Den ene datter er i øvrigt lige flyttet til Hjallerup fra Nørresundby.

Henrik Jørgensen har følgende fokusområder for sit kandidatur til folketinget:

Sund fornuft ind i politik!

-Erhvervslivet skal have lov til at vækste og dermed udvikle sig til gavn for Danmark og Nordjylland.

-Sund fornuft i miljøet – landbruget er ikke skyld i alle ulykker men skal kunne udvikle sig, uden at unødige miljøhensyn stopper den enkelte landmands gode initiativer og virkelyst. 

-Overimplementering af regler skal stoppes – også for landbruget.

-Samarbejde skaber resultater i politik – ikke hurtige udtalelser på TV.

-Pressen bestemmer ikke i Danmark – det gør danskerne med politikkerne i spidsen.

National sammenhængskraft!

-Danmark slutter ikke ved Limfjorden!

-Der skal være økonomisk balance mellem landsdelene/kommunerne.

Politisk mod – også i Nordjylland!

-Det skal skabes tillid til politikkerne og derfor skal politikkere lede og ikke blot administrere Danmark.

-Der SKAL skabes mere vækst i Danmark.

-Der skal vises mod fra politikkernes side – også over for pressen.

-Nordjyllands geografi har stor betydning for landsdelen – der skal være opmærksomhed på alle Nordjyllands små byer og samfund. 

 THORUP-HJALLERUP VENSTREVÆLGERFORENING

Referat:

 • Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 24-01-2017 kl. 17.30.
 • Hvor: Kulturhuset, Hjallerup
 • Deltagende: Michael Jakobsen (MJ), Arne Simonsen (AS), Leif Nielsen (LN), Ole Thomsen (OT), borgmester Michael Klitgaard (MK), Claus Kongsgaard (CK) og Lars Kristensen(LK).

Dagsorden:

1.Godkendelse af referat fra sidste møde. IAB

2. Nyt fra kredsbestyrelsen

 • Der har siden sidst været arbejdet på at finde den nye kandidat. Efter en rækker emner var blevet vendt, faldt valget på Henrik Jørgensen.
 • Henrik Jørgensen skal gøres kendt i kommunen og forslag til besøg ved virksomheder, foreninger mm. er meget velkommen. Input sendes til Morten Hald.

3. Nyt fra kommuneforeningen

4. Økonomi/medlemslister

Kontingent status:

 • 44 af 63 medlemmer har p.t. betalt. Det udsendes automatisk en rykker til de medlemmer, der ikke har betalt.
 • MJ sender LN en mail med nye og udmeldte medlemmer (MJ).
 • Foreningen skal fortsat være opmærksom på mulighederne for refusion af forbrugte midler til arrangementer af almen interesse.
 • LN kontakter revisorerne mhp. at kunne fremlægge et gennemgået regnskab på generalforsamlingen (LN).  

5. Generelforsamling den 16/2

 • Følgende er på valg og genopstiller: Leif Nielsen og Lars Kristensen. Michael Jakobsen genopstiller som formand.
 • Henrik Jørgensen har indvilget i at tale ved generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen annonceres på forenings side på Hjallerup.info samt på Venstre Brønderslevs facebookside (LK). Leif Nielsen sender annoncen til Lars på 3xkristensen@gmail.com (LN).  Alle opfordres til at dele forenings opslag på facebook.
 • Arne bestiller kulturhuset til 20 personer (AS).   
 • Leif undersøger om foreningens bidrag til landsforeningen m.f. er steget. Foreningens kontingent for 2018 foreslås hævet med et evt. tilsvarende beløb (LN).  
 • Det vedtages, at bestyrelsen kan bestå at flere end det nuværende antal. Jørn Munkholt skal informeres (MJ).

6. Kommunalvalg (21. november 2017)

 • I kommunen kan der samlet opstilles 31 M/K. Emner drøftet. Alle opfordres til at finde kandidater herunder af varierende alder, køn mm.
 • Det besluttes, at der ikke opstilles en stand på Hjallerup Marked, men at kræfterne koncentreres om mere lokale og afgrænsede tiltag.

7. Emner til behandling: IAB

8. Eventuelt.

 • Emner til årets båltale i anlægget: Foreningen kontakter borgerforeningen med et emne (LK)
 • Opdatering af hjemmeside/Facebook: Foreningens side er opdateret.
 • Nyt fra byrådet ved Mikael eller Claus: Det går generelt godt i kommunen og der er på mange områder gode fremskrift. Se mere på diverse medier.

                                        

P.B.V.

Lars Kristensen

Næstformand

 


THORUP-HJALLERUP VENSTREVÆLGERFORENING

Referat:

Bestyrelsesmøde: Torsdag den 12-05-2016 kl. 19.00

Hvor: Arne Simonsen, Valdemarsvej nr. 5  9320 Hjallerup

Deltagende: Michael Jacobsen, Arne Simonsen, Leif Nielsen og Lars Kristensen.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. IAB
 2. Siden sidst v/formanden
 • Venstre etablerer den 21/5 et Call Center, der skal kontakte tidligere medlemmer mhp. genhvervning.
 • Vi skal fortsat være opmærksomme på muligheden for økonomisk refusion, såfremt et arrangement er til almenvældets gavn.
 1. Nyt fra kommuneforeningen
 • Folketingskandidaten er forventeligt snart på plads. Navn kan ikke p.t. offentliggøres.
 1. Økonomi/Medlemslister
  1. Kontingent status:
 • Arne følger op på de fem der ikke har betalt.
 • MJ taler med Michael Klitgaard vedr. den planlagte rundringning/hvervning af nye/gamle medlemmer.
 1. Emner til behandling: IAB
 2. Eventuelt.
  1. Opdatering af hjemmeside/Facebook: Foreningens side er opdateret.
  2. Nyt fra byrådet ved Mikael eller Claus: IAB                     

 

P.B.V.

Lars Kristensen

Næstformand


Referat:

Konstituerende bestyrelsesmøde: Mandag den 14. marts kl. 19.00

Hvor: Michael Jakobsen, Østermarken 173, 9320 Hjallerup

Tilstede: Ole Thomsen, Michael Jakobsen, Arne Simonsen, Leif Nielsen og Lars Kristensen.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamling
 1. Konstituering af bestyrelsen
 • Formand: Valg på generalforsamling Michael Jakobsen
 • Næstformand: Lars Kristensen
 • Kasserer: Leif Nielsen
 • Referent: Lars Kristensen
 • Hjemmeside: Lars Kristensen
 1. Siden sidst v/formanden
 • Møde i kommuneforeningen:
  • Regnskab: 85000 kr., men indeholdt i disse er 59.000 kr. i forud tildelt tilskud til oplysende virksomhed.
  • Muligheder for støtte til ”oplysende virksomhed” fra det offentlige. Annoncer om aktivitet skal således indeholde ”alle er velkommen” eller på anden måde være til ”oplysende formål”.
  • Birgitte Josefsen: Forslog at der skulle gøres en yderligere indsats for at hverve medlemmer.
  • Opstillingsprocedurer: Godkendt i forhold til forslaget fra sidste bestyrelsesmøde. Vi skal opstille 4 inkl. spidskandidaten.
  • Opstilling af spidskandidat til kommunalvalg skal ske senest 31/10 2016.
  • Valg til kommuneforeningen: Leif Nielsen og Michael Jakobsen valgt. Peter Allan blev også valgt.
  • Mulige emner til folketingen er under drøftelse.
 1. Nyt fra kommuneforeningen
 • Stiftende generalforsamling 18/3.
 1. Økonomi/Medlemslister
 • Leif overtager økonomien snarrest.
 1. Kontingent status
 • Vi har p.t. 5 der ikke har betalt. Arne tager kontakt til de fem.
 1. Medlemshvervning
 • Michael Klitgaard vil gerne rundringe til tidligere medlemmer mhp. genhvervning. Michael Jakobsen sender listen til Michael Klitgaard.
 • Foreningen (Lars) vil spørge Michael Klitgaard om han vil deltage i et hvervningsarrangement i Hjallerup centret efter sommerferien.   
 1. Emner til behandling
  1. Skal der være gratis kaffe/kage til arrangementer?
 • Vedtages, idet der tages stilling fra gang til gang.
 1. Hvordan opnår vi mere aktivitet i vores område

Hvervningsovervejelser:

 • Skal vi øge aktiviteten på nettet/avisen?
 • Skal vi lave arrangementer?
 • Skal vi tage kontakt til den vi kender?
 • Skal vi udnytte momentum?
 • Skal vi tage til tovlig fredag?
 • Skal vi inviterer en kendt politikker til efteråret?  - Inger Støjberg?
 1. Eventuelt.
  1. Opdatering af hjemmeside/Facebook
 1. Nyt fra byrådet ved Mikael eller Claus
 • Intet nyt.
 1. Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
 • Tirsdag den 10/5 1900 ved Arne.

Afhængigheder:

 • 31/10 skal der være styr på spidskandidaten.
 • 1/5 2017 skal den samlede liste være klar til kommunevalget (lokalkandidater).

P.B.V.

Lars Kristensen

Næstformand

40877131

 


Generalforsamling i

Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

Torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30

I Hjallerup Kulturhus

 

Referat

 

1.     Valg af stemmetællere.

 • Valg: Henrik og Inger.

2.     Valg af dirigent:

 • Jørn Munkholt.
 • Det blev indkaldt til GF den 16/2 i Midtvendsyssel Avis + mail.
 • Gennemgang af dagsorden.

3.     Formandens beretning

 • Folketingsvalg, EU valg, flygtninge krise, landbrugspakke – jo 2015 var et travlt politisk år, ikke kun for dem på borgen men til tider også lokalt.
 • Regeringens resultater:

Venstre-regeringen trådte til d. 28. juni 2015 i en svær parlamentarisk situation. Alligevel har Venstre og regeringen allerede nu indfriet en række valgløfter og leveret konkrete resultater og forslag på en lang række forskellige politiske områder. Og flere er på vej. Danskerne kan regne med Venstre.

SKATTE- OG BYRDESTOP

Regeringen har indført et skatte- og byrdestop, der betyder, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne valgperiode.

Markante stramninger af udlændinge- og asylpolitikken

Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau og genindført optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension for nytilkomne udlændinge. Der stilles højere krav til statsborgerskab, og det bliver sværere at få familiesammenføring. Det gør det markant mindre attraktivt at søge asyl i Danmark.

Moderne kontanthjælpsloft

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Regeringen har sammen med DF, LA og K aftalt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligsikring og særlig ydelse. Overskuddet vil blive brugt til Jobreform II, der skal lette skatten.

AMBITIØS LANDBRUGS- OG FØDEVAREPAKKE

Regeringen har indgået en aftale om en ambitiøs fødevare- og landbrugspakke med et flertal i Folketinget. Fremtidens miljøregulering bliver intelligent og målrettet, undergødskningen fjernes, råvaregrundlaget øges, og de tvungne randzoner afskaffes. Det giver fødevare- og landbrugserhvervet bedre rammer for at drive virksomhed og sikrer en samfundsøkonomisk gevinst på over 1 mia. kr. årligt.

Flere penge til sundhed og ældre

Regeringen prioriterer sundhed og ældre højt. Finansloven for 2016 styrker området med i alt 3,4 mia. kr.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Statslige arbejdspladser skal komme hele Danmark til gode. Derfor har regeringen fremlagt en ambitiøs plan for udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser, der skal sikre et Danmark i bedre balance. Det er den største flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme.

STYRKET POLITI

Politiet har efter terrorangrebet i februar været hårdt presset. Derfor har regeringen aftalt at styrke politiet med 480 mio. kr. mere årligt til politiet de kommende år.

Aftaler med alle Folketingets partier

Regeringen ønsker et bredt samarbejde om sin politik. Regeringen har indgået aftaler med alle partier.

Aftale om et nyt og tryggere dagpengesystem

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne lavet en aftale, der bevarer den toårige dagpengeperiode, men gør reglerne for genoptjening af dagpengeretten mere dynamiske. Det har skabt ro om dagpengesystemet.

SKATTELETTELSER TIL GAVN FOR VÆKSTEN OG ALMINDELIGE DANSKERE

Finansloven for 2016 sikrer skattelettelser til gavn for danske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser. NOx-afgiften nedsættes, reklameafgiften fjernes og vilkårene for familieejede virksomheder forbedres. Samtidig sænkes registreringsafgiften på biler, og grundskylden for ejerboliger fastfryses.

Vækstpakke for hele Danmark

Væksten skal komme hele landet til gode. Derfor har regeringen fremlagt en vækstpakke, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser i hele Danmark ved bl.a. at lempe planloven, så kommunerne får mere frihed.

Styrket integration

Regeringen har etableret et partnerskab med en række virksomheder og med kommunerne og frivillige organisationer om, at nytilkomne flygtninge kommer ud på virksomhederne. Det styrker civilsamfundets inddragelse i integrationsopgaven.

 • Regeringen håndterer flygtningekrisen.

Hele Europa er under pres fra den voldsomme asyl- og migranttilstrømning. Det presser også Danmark. Regeringen har allerede gennemført en række stramninger, og nye er på vej. Regeringen handler for at passe på Danmark og for at sikre, at vi kan genkende vores land, mens krisen står på – og genkende det, når vi er igennem med både værdierne, sammenhængskraften og økonomien i god behold.

Regeringen har fra starten handlet

I modsætning til den tidligere regering, der gennemførte mere end 30 lempelser af udlændinge- og asylpolitikken, har Venstreregeringen fra starten handlet for at begrænse asyltilstrømningen, som presser store dele af EU. Ydelserne er halveret. Statsborgerskabsreglerne er strammet. Det bliver sværere at få familiesammenføring. Myndighederne har fået bedre redskaber til at håndtere en stor tilstrømning. Det har vi gjort for at sikre, at asyltilstrømningen ikke bliver for stor, og at Danmark ikke ender som Sverige, der reelt er ved at kollapse som følge af, at de har ført en meget lempelig udlændingepolitik.

Fast og fair asylsagsbehandling

Ydelserne til asylansøgere nedsættes, og asylansøgere skal fremover så vidt muligt betale for opholdet på asylcenteret. Indsatsen for at hjemsende afviste asylansøgere styrkes, og kontrollen med afviste asylansøgere skærpes. Det bliver bl.a. lettere at frihedsberøve dem, hvis de fx ikke medvirker til at fremskaffe pas eller andre dokumenter. 

Strammere regler for ophold i Danmark

Varigheden af opholdstilladelser til flygtninge forkortes, så flygtninge, der opfylder betingelserne i Flygtningekonventionen, fremover skal have fornyet deres opholdstilladelse efter 2 år mod 5 år i dag. Øvrige flygtninge skal fremover have deres opholdstilladelse fornyet efter 1 år. Ændringen understreger, at asyl altid som udgangspunkt er midlertidigt. Samtidig strammes reglerne for permanent ophold.

 • Folketingsvalg:
  • Anders Broholm fik ca. 500 stemmer for lidt. Venstres generelle tilbagegang kostede nok pladsen.
  • Vores ansigt på Hjallerup marked var markant, mange frivillige deltog i projektet, en stor tak til VU uden dem ville det ikke kunne have ladet sig gøre
  • Ny kandidat skal findes i 2016.
  • Peter Alan har løftet vores manglende kandidat til Venstre. Den nye kandidatbestyrelse i kommunen skal løse opgaven med at finde en kandidat.
 •  Valg om retsforbeholdet:
  • Mange var måske i tvivl om, hvad det egentlig var vi stemte om.
  • Pressen har måske haft en negativ indvirkning.
 • Vores lokale forening:
  • Lokalforeningen har i foreningsåret 2015-2016 afholdt 4 møder, hvor diverse emner har været vendt. Fokus har været på valgkampen og generel informationsudveksling til vores medlemmer. Foreningen har en velfungerende hjemmeside, som kan findes på Hjallerups infoside under foreninger. Efter hvert møde er referatet blevet lagt ud på nettet således medlemmerne har adgang til dette. Derudover forsøger vi at orientere om aktuelle møder i Venstre regi i regionen samtidig med, at der udsendes en mail til hvert medlem med en aktiv mailadresse.
  • Rigtig god støtte fra medlemmer uden for bestyrelsen.
  • Løbende overvejelser vedr. kommunikation til/fra medlemmerne.
  • Der har været en generel medlemsafgang i kommunen.
  • Bestyrelsen vil kontakte tidligere medlemmer mhp. genhvervning.
  • Det er en stor udfordring af inddrage medlemmerne, men det er dog vigtigt.
  • Mandag den 7/3 er der på Hallund Kro valg til kommuneforeningen. Læs mere på http://hjallerup.info.
  • 7/4 kommer Søren Pind til Brønderslev. Læs mere på http://hjallerup.info.
  • Den 3/5 kommer Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen, gruppeformand Søren Gade og partisekretær Claus Richter på besøg i Aalborg. Læs mere på http://hjallerup.info.
  • 7/3: Besøg af Kristian Jensen; AGRI Nord, AAU, Hjørring bibliotek mm. Læs mere på http://hjallerup.info
  • Opstilling af spidskandidat til kommunalvalg skal ske senest 31/10 2016.
 • Sluttelig vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for indsatsen gennem et travlt år, tak til Mikael Klitgaard for opdateringer fra byrådssalen og tak til alle jer ”medlemmer af Venstre Thorup-Hjallerup” for den fortsatte støtte og opbakning.

Beredningen godkendes af generalforsamlingen.

4.     Regnskab ved Kurt Bach.

 • Gennemgang af regnskabet.
 • Grundet folketingsvalget har der været en begrænset opsparing til kommunalvalget.
 • Regnskabet godkendes.

5.     Indkomne forslag.

 • Forslag til GF 2016:

1) At man på GF beslutter, at der ikke skal vælges suppleanter til bestyrelsen, idet praksis fra de forgangne år entydigt peger på, at disse ikke bringes i anvendelse og det dermed alene er en administrativ byrde. Af vedtægterne (§7+§9) ses ikke noget krav om valg af suppleanter til bestyrelsen.

2) Af hensyn til fleksibiliteten i bestyrelsens arbejde og hensynet til ovennævnte forhold vedr. suppleanter, foreslås det, at GF beslutter en formulering om, at "bestyrelsen skal bestå af mellem 4 og 6 medlemmer samt en formand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende for beslutningens udfald". Vedtægterne §9 bestemmer, at der "mindst skal være 4 bestyrelsesmedlemmer og en formand".

 • Begge forslag vedtages efter en kort drøftelse. Frem mod næste generalforsamling kan bestyrelsen vurdere om antallet passer og om suppleanter skal genindføres.

6.     Fastsættelse af kontingent for år 2017.

 • Bestyrelsen forslår uændret kontingent: Vedtages.

7.     Valg af formand.

 • Michael Jakobsen genvalgt.

8.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

 • Suppleanten vælges ikke jf. ovenstående.
 • Følgende var på valg:

a.     Arne Simonsen - genvalgt for 2 år.

b.     Ole Thomsen - genvalgt for 2 år.

c.     Leif Nielsen, valg for 1 år.

Alle valgt jf. overstående.

 

Leif Nielsen udpeges som kasserer.

10.  Valg af delegerede til landsmødet.

 • Bestyrelsen kan afgøre deltagelsen.

11.  Valg af 2 revisorer.

 • Følgende er valgt: Genvalg.

12.  Eventuelt

 • Asta Skaksen: Der er meget vigtigt med større arrangementer, der kan trække folk til – også nye folk. Der er principielt penge nok.
 • Kurt Bach: Vi bør kunne finde en lokal (nordjysk) folketingskandidat. 
 • Lars Kristensen: Alle bedes bidrage til hvervning via egen foranstaltning eller via forslag til bestyrelsen.
 • Jørn Munkholt: Opfordrer til at man aktivt deltager i de arrangementer der nu er eks. Karsten Lauritsen i Præstbro.
 • Jørn Munkholt: Opfordrer til at tage dialog med medlemmerne – også via arrangementer. Vi bør forny tilgangen til medlemskontakt.

13.  Efter generalforsamlingen er der politisk debat med Asta Skaksen og Claus Kongsgaard

Asta Skaksen gennemgik aktuellen udfordringer for regionen og særligt på sundhedsområdet. Den efterfølgende diskussion omhandlede regionernes relevans og fremtid, prioritering af sundhedsudgifter, medicinudgifter, supersyghuse, indlæggelsestider, politikkernes rolle i regionen mm. I diskussionen om relevansen af regionerne, fremhævede Asta, at det er afgørende at forholde sig til, hvad alternativet til en regional politisk ledelse er. Asta fremhævede fordelene ved at have en politisk ledelse af sundhedsområdet, herunder en politisk kontrol og fokus på kvalitet og prioriteringer.

Asta Skaksen er formand for regionens udvalg for Kvalitet og patientsikkerhed samt medlem af psykiatriudvalget. Læs mere om Asta på http://www.rn.dk/Politik/De-regionale-politikere/Asta-Skaksen.aspx eller http://nordjylland.venstre.dk/asta-skaksen/

 

Claus Kongsgaard gennemgik kommunens økonomiske situation og prioriteringer:

 • Vejen frem er at tiltrække økonomiske stærke borgere og virksomheder.
 • Kommunens administrationsudgifter er lave i forhold til landsgennemsnittet
 • Vi skal undgå at spare yderligere på skolerne bl.a. i lyset af skolereformen
 • Vi bruger 80 millioner kr. på udsatte børn
 • Vi bruger relativ flere penge på ældre -og handikapområdet end andre kommuner mm.
 • Vi skal være bedre til at få folk i arbejde eller uddannelse.
 • At øge kommuneskatten er ikke en løsning, da det blot udsætter kommunens strukturelle udfordringerne.
 • Faldende børnetal øger sandsynligheden for øgede skolelukninger, så hvis vi skal undgå yderligere skolelukninger, bedes alle bidrage til at der kommer flere børn i kommunen!

Justeringer af vores udgifter bliver også nødvendige i fremtiden. Vi har områder, hvor vi bruger flere penge end landsgennemsnittet, og her skal vi finde fremtidige besparelser - kommunens serviceniveau skal naturligvis ligge inden for lovens rammer.

Upopulære beslutninger er desværre nødvendige i de kommende år, hvilket naturligvis vil kunne påvirke det kommende kommunalvalg.

Omprioriteringsbidraget (2%) er ikke altid lige populært, da det reducerer kommunens penge på budgetterne og stiller spørgsmål ved det kommunale selvstyre.

Det er ikke kommunens væsentligste problem at vi modtager flygtninge – det er en begrænset udgift i forhold øvrige udgifter.

Det er ligeledes væsentligt at vi behandler flygtninge ordentlig! Vi i Hjallerup har alle forudsætninger for at integrere flygtningen via vores foreninger og Hjallerup Marked.

Læs mere om Claus Kongsgaard på: http://venstre-bronderslev.dk/claus-kongsgaard.aspx

 

Pbv

Lars Kristensen

Næstformand

 


THORUP-HJALLERUP VENSTREVÆLGERFORENING

Formand Michael F. Jakobsen

Østermarken 173

9320 Hjallerup

tlf.: 98 28 33 23

mobil: 23955530

e-mail:mbjakob@mail.dk

Referat:

Bestyrelsesmøde: Mandag den 22-02-2016 kl. 19.00

Hvor: Lars Kristensen Hvidkløvevej 2,  9320 Hjallerup

Deltagere: MJ, LK, AS, OT. Claus Kongsgaard har meldt afbud.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

IAB

 1. Siden sidst v/formanden

Orientering om kandidatovervejelser til næste folketingsvalg. P.t. har vi ikke en kandidat i stedet for Anders Brohold. Kredsbestyrelsen kan komme til at mangle deltagere, da flere takker nej ved næste valg.

Kandidater til næste kommunalvalg (2017): Emner drøftet. Nuværende byrådsmedlemmer høres. Senest 1/5 2017 skal vi have vores kandidater klar. Vi foreslår én liste.

 1. Nyt fra kommuneforeningen

21/1: Møder i kommunalbestyrelsen: Michael Klitgaard deltog. 7/3 på Hallund kro er der generalforsamling i kommuneforeningen. Flygtningesituationen drøftet. Michael Klitgaard orienterede om arbejdet i kommunen. Formanden bemyndiges til at indgå valgforbund.

 1. Økonomi/Medlemslister

Regnskabet godkendes forventeligt næste onsdag.

Kontingent status

58 af 67 medlemmer har betalt. De manglende har fået en rykker fra landsforeningen i denne uge.

Regning fra annoncen i Midtvendsyssel Avis sendes til Kurt snarrest (Michael).

26.000 på kontoen, idet kommuneforeningen er betalt. Egenkapitalen er ca. 10.000 kr.

 1. Emner til behandling

Kommende generalforsamling

3/3 er der generalforsamling:

 • Dagsorden rettes til fra sidste år.
 • Bestyrelsen: Leif Nielsen har indvilget i at stille op.
 • Forslag om fravalg af suppleanter + fleksibel bestyrelses størrelse sendes til formanden (Lars).

Arne runddeler invitation til generalforsamlingen.

 1. Eventuelt.

7/4: Søren Pind à Er på hjemmesiden.

3/5: ”Politisk trio på danmarksturné” à Skal på hjemmesiden (Lars).

Opdatering af hjemmeside/Facebook

Opdateret på Hjallerup.info – input ønskes.

Foreningen opdaterer Venstre Brønderslev facebookside med relevante emner (Lars).

Hvervning af (gamle) medlemmer: På næste møde drøftes mulighederne for at få gamle medlemmer med igen.

Nyt fra byrådet ved Mikael eller Claus

NIL            

P.B.V. Lars Kristensen, 40877131


THORUP-HJALLERUP VENSTREVÆLGERFORENING

REFERAT

Bestyrelsesmøde: Torsdag den 11-12-2015 kl. 19.00

Hvor:                                 Ole Thomsen

Tilstede:                           MJ, AS, LK samt Kurt Bach

Fraværende:                   -

Dagsorden:

 1. Information fra formanden.

Kommunevalg: Det laves kun én liste i kommunen. Valgstrategi drøftet. I oktober 2016 skal spidskandidaten opstilles. I alt 31 personer kan opstilles i kommunen. Kandidaterne kan frit ”arbejde” i hele kommunen eks. hænge valgplakater op.

Folketingsvalg: Det søges stadig efter en kandidat til Nordjylland.

EU valg: Der planlægges rundturer og Facebook kampagner fra centralt hold. Campingvogn kan lånes i Aalborg til lokale tiltag. Lokalforeningen afventer evt. behov for støtte, men iværksætter forventeligt ikke lokale tiltag.

Nyt fra kommunen/borgmesteren:

 • God og konstruktiv dialog i/med hele byrådet.
 • Flygtningene der evt. skal bo på Dronninglund sygehus er ikke kommunens ansvar. Borgermøde i aften.
 • Nye skoledistrikter iværksat med færre ledere til følge.
 • Bosætningen i kommunen går relativ godt og fraflytningen er lille.
 1. EU valg 3/12.
 • Lars og Arne deltager som valgstyrer i stedet for hhv. Michael Jacobsen og Claus Kongsgaard. MJ melder til borgmesteren.
 • Valgplakater opsættes lørdag den 14/11 0900 af Arne og Lars. HUSK NAVNE.
 1. Information fra kasseren – økonomi + medlemslister.

          P.t. har vi 72 medlemmer inkl. 1 x WU + 1 x æresmedlem.

          Foreningen har 23573 kr. hvoraf der skal betales 14000 til venstre for 2015 kontingent.

 1. Emner til behandling.

          Generalforsamling fastsættes til 3/3 1930. Arne booker kulturhuset.

          Emner til bestyrelsen:

 •  Ole og Arne er på valg.
 • Michael og Lars fortsætter.
 • Kim og Brian har meldt sig ud og der skal minimum findes én ny. Emner drøftet – Michael kontakter disse.
 • Der skal ligeledes findes en ny kasserer, idet Kurt Bach ønsker at stoppe.
 1. Æresmedlemmer.

          Principper for udnævnelse af æresmedlemmer blev drøftet. Skal undersøges nærmere.

 1. Hjemmeside. http://hjallerup.info/thorup-hjallerup-venstrevaelgerforening.aspx

Opdateret. Besluttet at opdatere med EU valgplakat og link til borgmesterens nyhedsbreve.

Alle opfordres til at dele vores side inkl. nyhederne på disse.

 1. Eventuelt.
 • Arne deltager i samvirkes møde den 24/11.
 • Foreningen har ikke haft emner til årets Hjalle.
 • Næste møde: Torsdag den 4/2 2016 1900 ved Lars.                                      

P.B.V.

Lars Kristensen

Næstformand

40877131

--------------------------------------------------------------------

THORUP-HJALLERUP VENSTREVÆLGERFORENING

REFERAT

Bestyrelsesmøde: Torsdag den 07-06-2015 kl. 19.00

Hvor:                               Arne Simonsen

Tilstede:                         MJ, AS, BM, LK samt Kurt Bach

Fraværende:                   Ole Thomsen

Dagsorden:

 1. Information fra formanden.

Kredsbestyrelsesmøde er gennemført og evaluering af valget var hovedemnet. Udfordringer med organiseringen af valget blev drøftet inkl. forhold vedr. en organisation af frivillige. Meget stor ros til VU, der har ydet en kæmpe indsats.

Kommuneforeningsmøde blev gennemført sidste mandag. Her blev valget også evalueret inkl. 21-dags planen og valg-teams.

Arbejdet med af finde en ny kandidat er påbegyndt, idet Anders Broholm ikke genopstiller.

 1. Evaluering af vælgerforeningens bidrag til valget.
 • Fastholdes:
  • Udarbejdelse (før valget) af valgplan inkl. hvem gør hvad hvornår.
  • Hurtig opsætning af plakater.
  • Meget synlig opsætning af bannere.
  • Støtte til stand på Hjallerup Marked.
 • Udvikles:
  • Brug af lokalaviser.
  • Koordination af støtten til kandidaten inkl. samlet plan.
  • Fokus på få men meget klare (og provokerende?) budskaber.
 1. Information fra kasseren – økonomi + medlemslister.

P.t. har vi 70 betalende medlemmer. Kurt har gjort et stort arbejde for at inddrive kontingent fra de sidste.

Økonomien gennemgået og fundet tilfredsstillende.

 1. Hvervetiltag.

Mulige tiltag for hvervning af yderligere medlemmer drøftet. Bestyrelsen vil til efteråret vurdere, hvorvidt tidligere medlemmer skal ringes op mhp. genhvervning. Enighed om at lade regeringen vise hvad den kan for at anvende dette som en del af hvervningen.

Personlig hvervning vælges som primær metode.

 1. Æresmedlemmer.

Principper for udnævnelse af æresmedlemmer blev drøftet. Skal undersøges nærmere.

 1. Datoer for efterårets møder.
 • Fredag den 18/9 1830 ved Brian. Udvidet møde inkl. let middag.
 • Torsdag den 12/11 1900 ved Ole. Ole: Meld hvis det giver problemer.
 1. Emner til bestyrelsen fra FEB 2016.

Indledende overvejelser for besættelse af den næste bestyrelse blev gennemført.

 • Ikke på valg: Brian og Lars.
 • På valg: Arne (genopstiller), Ole (genopstiller om nødvendigt), Michael (genopstiller, men ikke som formand).
 • Uafklaret: John Thomsen
 • Ny skal findes i stedet for Kim.
 1. Eventuelt.
 • Opdatering af hjemmeside/Facebook. OK, enkelte opdateringer mangler.
 • Nyt fra byrådet ved Mikael eller Claus: NIL
 • Næste møde: jf. pkt. 6.

 

P.B.V.

Lars Kristensen

Næstformand

40877131


Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Torsdag den 12-03-2015 kl. 19.00

 

Hvor:                                 Lars Kristensen, Hvidkløvervej 9320 Hjallerup

Fraværende:                   Ole Thomsen, Kim Østergaard (40844792).

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamling
  1. Skal til underskrift ved Jørn Munkholt. Aktion: Lars.
  2. Sundhedspolitik drøftet i forlængelse af generalforsamlingens diskussioner med Anders Broholm om emnet.
 1. Konstituering af bestyrelsen
  1. Kurt Back er valgt som kasserer.
  2. Næstformanden er også sekretær. Lars valgt. Øvrige medlemmer tager lead på enkeltopgaver.
 2. Siden sidst v/formanden
  1. NIL
 1. Nyt fra kommuneforeningen
  1. I sidste uge var der kredsformandsmøde: Anders Broholm briefede vedr. behov i f.m. valg. Køreplan for valget er udarbejdet. Overvejelser vedr. valgdato er gennemført. Venstre er klar. Anders Broholm har brug for støtte til valgplakater og 2 stk. foldere til husstandsomdeling.Anders Broholms nuværende folder skal omdeles snarrest. Aktion: Michael J.
 2. Generalforsamling kommuneforening den 17/3: Deltager: Arne, idet formand og næstformand er forhindret..
 3. Økonomi/Medlemslister
  1. Kurt deltog i kursus i Vrå. Kurset opfordrede til aktive lokalforeninger. Hvervetiltag og de hidtil indhøstede erfaringer drøftet.
  2. Kontingent status
   1. 60 af 83 har betalt. Rykkerbrev fra venstre er p.t. ikke udsendt. Formanden har skrevet til dem, der har mailadresser. Bestyrelsen beslutter, at vi afventer Venstres rykkerbrev og ca. 1 mdr. herefter drøfter bestyrelsen, hvem vi skal kontakte.
  3. 1/4 til 18/4 er kasseren udlands.
 1. Emner til behandling
  1. NIL
 1. Folketingsvalg
  1. Opsætning af plakater og plan for opsætning af plakater
   1. Valgplakater. Fordelingsplan til 2 hold:
    1. Hold 1: Brian/Lars
    2. Hold 2: Ole/Arme/Kim/John
    3. Plakaterne ligger hos Ib. Fordeling jf. kort. 4 stk. skal blive ved Ib til Thorup.
    4. Formanden tager de store bannere.
    5. Når valget udskrives tager de to hold (straks) selv initiativ til opsætningen. Holdene har på kortet alle oplysninger.
 2. Eventuelt.
  1. Opdatering af hjemmeside/Facebook: OK.
 3. Nyt fra byrådet ved Mikael eller Claus: NIL
 4. Næste møde: 16/6 1900 ved Arne.

PBV.

Lars Kristensen

Næstformand                                    

 


Referat fra generalforsamling i Thorup-Hjallerup Venstrevælgerforening

Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.30

I Hjallerup Kulturhus

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere: Henrik og Lene valgt.
 2. Valg af dirigent: Jørn Munkholdt
 3. Formandens beretning:

Det har været et roligt år for lokalforeningen, men knap så roligt for Venstre på landsplan. Lars Lykkes tøjsag har givet anledning til megen debat og også uenighed. Lars Lykke og Kristian Jensen etablerede et samarbejde, hvilket betød at Lars Lykke blev som formand. Denne løsning forhindrede forventeligt, at Helle Thorning udskrev et hurtigt valg i håb om at udnytte situationen.

EU valget den 25. maj blev afholdt med en valgdeltagelse i kommunen på 51,7 %, hvor DF gik næsten 15 % frem og Venstre gik godt 4 % tilbage. Efter omstændighederne et fornuftigt valg, hvor Jens Rohde blev valgt. Jens Rohde er en person, der tør sige sin mening.

I det kommende folketingsvalg er det vigtigt, at markedsføre Anders Broholm som vores kommende folketingspolitikker. Det er afgørende at stemme personligt og ikke ”bare” på Venstre.  En stemme på Anders er en stemme i folketingen for vores sag, vores kommune og vores by. Kandidatbestyrelsen er sammensat af medlemmer fra Jammerbugt og Brønderslev kommune og er langt i forberedelserne – kort sagt er vi klar til valg. Prognoserne for at få Anders valgt er gode og til næste generalforsamling burde vi have et folketingsmedlem, der kan binde Christiansborg og Brønderslev/Jammerbugt sammen. Anders har været på en lang række virksomhedsbesøg i byen, hvor Anders har lyttet til og drøftet virksomhedernes udfordringer. Bl.a. har Hjallerup Maskinforretning, HOSTA, REVI Nord, Butik Frank haft besøg af Anders. Alle rigtige gode besøg, hvor vi er blevet modtaget rigtig godt.

Lokalforeningen har gennemført 5 møder i perioden, hvor diverse emner har været drøftet. Fokus har været på medlemmer og medlemsudvikling. Vælgerforeninger og dets medlemmer er fundamentet for Venstre, idet det er her man vinder valget og politikker skabes. Intentionen fra kommuneforeningen er at medlemmerne inddragen mere.

Foreningen havde ved udgangen af 2014 86 medlemmer, hvoraf de tre er VU’er. Dette er en tilbagegang på 17 medlemmer. Trods en landsdækkende nedgang i antal medlemmer, er opbakningen til Venstre ikke faldet. Et dalende medlemstal er en generel tendens – ikke blot hos Venstre.   

Foreningen har en velfungerende hjemmeside under Hjallerup.info. Her orienterer foreningen om aktuelle møder og aktiviteter.

De første af 4 år med blå ledelse i Brønderslev er gået godt og borgmesteren har udtalt, at der arbejdes godt i venstregruppen og byrådet generelt. Således stemte 26 af 27 mulige for 2015 budgettet.

Borgmesteren og kommunen har stor fokus på at optimere vilkårene for virksomhederne i kommunen – både for de eksisterende og for nye virksomheder. Virksomhederne bedømmer at den kommunale sagsbehandling er blevet bedre. Brønderslev er rykket 28 pladser op af rangstien til en samlet 17 plads. Dette er rigtigt positivt. En undersøgelse fra DI placerer Brønderslev i den bedste halvdel af de 98 kommuner og nu på en 30. plads – en fremgang på 5 pladser. Michael Klitgaard udtaler at han er glad, men ikke tilfreds før kommunen ligger i top 3.

 1. Regnskab ved Kurt Bach: Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
 2. Indkomne forslag: Ingen indkommende forslag.
 3. Fastsættelse af kontingent for år 2016: Bestyrelsen forslår at fastholde kontingentet på 300 kr. Godkendes.
 4. Valg af formand: Michael Jacobsen blev genvalgt.
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

       Følgende var på valg:  Brian Mosegaard, John Thomsen og Lars Kristensen.

       Følgende blev valgt: Brian Mosegaard, Lars Kristensen og som suppleant John Thomsen       

 1. Valg af delegerede til landsmødet: Generelforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at vælge en kvalificeret deltager.
 2. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:

Jørn Munkholt genvælges, Ib Nielsen vælges og Henrik Nielsen vælges som suppleant.

 1. Eventuelt.

Formanden orienterede om planerne om at ”renovere” Dannerhøj. Christian Mejdahl forventes at være taler i 2015.

 

--------------------------------------------------------

 

Efter generalforsamlingen var der indlæg ved Anders Broholm og Borgmester Mikael Klitgaard.

 

Hovedpunkter fra Anders Broholms indlæg:

 • Vigtig med en stærk nordjysk forbindelse i folketinget, der ved hvad der rører sig lokalt.
 • Landbruget skal have bedre betingelser og års overimplementering af vandmiljøplaner mm. skal stoppes.
 • Hurtig internet/bredbånd er en forudsætning for vækst i Nordjylland – både for virksomheder og for at trække borgere til. Hurtig netforbindelse skal opfattes som nødvendig infrastruktur.
 • Planloven skal justeres. Kommunerne skal have frihed til at skabe de bedste lokale løsninger.
 • Det skal skabes vækst og jobmuligheder i Nordjylland. En for høj indkomstskat er et væsentlig problem.
 • Bureaukrati og de alt for mange regler skal der ryddes op i.
 • Sundhedssektoren skal udvikles, så patienter oplever en sammenhængende behandling og ikke oplever sygdomsforløb, hvor ingen tager ansvar for en sammenhængende udredning og behandling.
 • Den kommunale udligning skal ændres, så Nordjylland behandles på lige fod med København.
 • Stem personligt!

 

Hovedpunkter fra Michael Klitgaards indlæg:

 • Kommunen vil have handlefrihed til at skabe de bedste lokale løsninger. Regler skal forenkles til gavn for vækst i virksomhederne og til gavn og frihed for borgerne.
 • Planloven skal give muligheder for at man kan bo og arbejde – også i yderområderne.
 • Bureaukrati skal reduceres – så hurtigere sagsbehandling, vækst for virksomhederne og frihed kan fremmes.
 • Ledige skal hurtigere i gang og der skal stille flere krav til dem der kan.

 

Formanden afsluttede og takkede for den meget gode diskussionslyst.

 

 

 

Sekretær

Lars Kristensen

Hjemmeside.

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER