Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Hjallerup Skole
11. september 2017 19.00-20.00 på lærerværelset på Hjallerup skole.

 

1. Valg af dirigent.
Mikael Christensen er valgt.


2. Bestyrelsen aflægger beretning, til godkendelse.
Se bilag 1. Godkendt af generalforsamlingen


3. Regnskabet fremlægges af kassereren, til godkendelse.
Se bilag 2. Godkendt af revisorerne jf. vedtægterne og godkendt af generalforsamlingen

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmer:
Repræsentant fra skolebestyrelsen: Kirsten Schnabel, ikke på valg.
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: Kristian Munkholt, Christina Munk, Ulla Gregersen.
Bestyrelsessuppleanter:
Stefan Høngaard Fischer og Mikael Christensen er valgt.
Revisor: Jesper Nørhave genopstiller og blev valgt.
Revisorsuppleant: Anders Uhrenholt genopstiller og blev valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde i løbet af september.

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at finde det 5. bestyrelsesmedlem efter
generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 150 og 300 for hhv. enkeltpersoner og virksomheder.
Vedtaget.

6. Indkomne forslag.
Vedtægterne ændres i §5 fra ”1 bestyrelsessuppleant” til ”1-2 bestyrelsessuppleanter”.
Vedtaget.

7. Eventuelt
Den nye bestyrelse tager følgende input med sig fra generalforsamlingen:
-Hvordan er spredningen af medlemmer i foreningen fordelt på årgangene?
-Hvad blokerer strømmen af ansøgninger fra skolen?
-Kan foreningen gøre opmærksom på sig selv a) over for lærerne via et fast punkt på MED-møder
og b) over for potentielle medlemmer via klasseforældrerådskontaktpersoner?
-Hvilke virksomheder og andre foreninger i byen kunne være interessante for Støtteforeningen?

På bestyrelsens vegne
Kirsten Schnabel
Referent


 

Bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hjallerup Skole

Tirsdag den 31. AUG 2017 kl 1900-1930, Hvidkløvervej 2.

Til stede: Michael Christensen, Kirsten Schnabel og Lars Kristensen

1. Status.

 • Antal medlemmer: 29, hvoraf skolefesten gav de fleste.
 • Økonomi: 3300,50 kr. Inkl. de 21 medlemmer der også har betalt for 2017/18.
 • Samarbejde med skolen/projekter: Behov for yderligere koordination vedr. langsigtede projekter mhp. fondsansøgninger.

2. Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer.

Emner: 5 emner fra medlemslisten kontaktes. Fællessvar på SMS gives til bestyrelsen.

4. Generalforsamling.

 • Indkaldelse udsendt i hht. vedtægterne.
 • Godkendelse af regnskab: 5/9 eller 7/9. Aktion: Lars.
 • Lokale: Lærerværelset.
 • Mad/drikke: NIL

 

5. Næste møde.

Næste møde i støtteforeningen gennemføres i efter GF.

 

p.b.v.

Lars

 

 


Bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hjallerup Skole

Tirsdag den 14. FEB 2017 kl 1630-1730, Hvidkløvervej 2.

Til stede: Michael Christensen, Kirsten Schnabel og Lars Kristensen

1. Hvervning af nye medlemmer til bestyrelsen.

Emner til bestyrelsen drøftet. Michael og Kirsten kontakter de aftalte emner.

2. Hvervning af nye medlemmer til foreningen.

Bestyrelsen beslutter at iværksætte følgende:

 1. Udarbejde og omdele A4 folder/regning til flest mulige husstande i byen (Lars udarbejder forslag). Skal omdeles forud for skolefesten den 7/4. Det besluttes, at foreningen skal have Mobilpay inden folderen omdeles (Lars undersøger/iværksætter) mhp. at lette betalingen.
 2. Udarbejde artikel til Midtvendsyssel avis (Kirsten). Artiklen skal i avisen i ugen før påskeugen/op til skolefesten.
 3. Få foreningen synliggjort ved skolefesten. Michael kontakter skolen mhp. af aftale, om skolen nævner foreningen eller vi selv skal sige noget. Planen er at trække lod om vin til de, der melder sig ind på dagen. Michael undersøger mulighederne for at købe/få sponsoreret vin. Der laves også A3 opslag til dørene til skolefesten.

3. Planlægning af fremtidige projekter.

Kisten fortsætter dialogen med Anne Grethe vedr. hvilke projekter, foreningen kan begynde at søge penge til. Målet er, at foreningen får den nødvendige tid til at søge fonde. Lars kontakter igen Samvirke mhp. at afklare evt. afgrænsninger i Samvirkes støtte i relation til støtteforeningen.

4. Næste generalforsamling.

Næste generalforsamling fastsættes til 11/9 19.00-20.00. Michael sørger for lokale på skolen. Lars får regnskabet godkendt ved revisorerne.

5. Næste møde.

Næste møde i støtteforeningen gennemføres i ARP/MAJ - hvis der er behov. Lars indkalder ved behov.

 

p.b.v.

Lars

 

 


Bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hjallerup Skole

Onsdag den 7/12 kl 19, Hvidkløvervej 2.

Tilstede: Kirsten Schnabel og Lars Kristensen

 

Emne: Behandling af Hjallerup skoles ansøgning om 4600 kr. i støtte til teaterkoncert for 0. og 1. årgang. 

Hjallerup samvirke har afslået forenings ansøgning om støtte.

Bestyrelsesmødet beslutter at støtte arrangementet med 2.300 kroner. Pengene overføres til skolen inden 1/1 2017.

Øvrige emner:

 • Styrkelse af bestyrelsen drøftet. Kirsten.
 • Nyt møde vedr. bestyrelsen afholdes i FEB/MAR. Lars.
 • SMS vedr. betaling af kontingent for 2016/2017 sendes ud af Lars.
 • Kontakt til Hjallerup samvirke vedr. principperne for støtte til Støtteforeningen. Lars.
 • Skolen kontaktes vedr. fremtidige projekter. Kirsten.   
 • Behovet for styrkelse af kendskabet til foreningen drøftet. I forbindelse med teaterkoncerten skal foreningens navn frem mhp. hvervning af nye medlemmer. Kirsten.

 

Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Hjallerup Skole

8. september 2016 19.30-20.30 på lærerværelset på Hjallerup skole.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Malene Skriver valgt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning, til godkendelse.

Se bilag 1.

 

3. Regnskabet fremlægges af kassereren, til godkendelse.

Se bilag 2.

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, valg af revisor og suppleant.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Repræsentant fra skolebestyrelsen: Kirsten Schnabel ikke på valg.
 • Malene Skriver: Udtræder grundet ansættelse på skolen. Michael Christensen vælges i stedet.
 • Lars Kristensen: Ikke på valg.

Bestyrelsessuppleant: På valg.

 • Ingen emner.

Revisor: På valg. Jesper Nørhave genopstiller: Valgt.

Revisorsuppleant: På valg. Anders Uhrenholt genopstiller. Valgt.

 

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 150 og 300 for hhv. enkeltpersoner og virksomheder. Vedtaget.

6. Indkomne forslag. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftlig og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

1) I vedtægterne §6 fremgår at ”Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand, af foreningens revisor. Revisorerne og formanden foreslår, at sætningen ændres således: ”Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand”. Således vil punktet være i overensstemmelse med §7, hvori det fremgår, at regnskabet fremlægges af kassereren. (Nye vedtægter underskrives herefter af dirigenten.

Vedtaget.

7. Eventuelt

 • Anvendelsen af skolens facebook drøftet.
 • Ansøgninger til fonde drøftet.

På bestyrelsens vegne

Lars Kristensen

Formand

 

Bilag 1:

Status pr. 31/7 2016:

 • Foreningen er administrativ 100% oppe at køre inkl. CVR nr., medlemskab af samvirke, oprettet på hjallerup.info, oprettelse af konto i Nordjyske Bank + netbank med adgang for hele bestyrelsen, gmail oprettet med adgang for hele bestyrelsen, nem-ID oprettet, ansøgningsskema udarbejdet og sendt til skolen. Alt i alt tilfredsstillende. Der er dog ikke udarbejdet en forretningsorden.
 • 2 bestyrelsesmøder er afholdt. Revisorerne deltog i første bestyrelsesmøde.
 • Antallet af betalende medlemmer er ikke tilfredsstillende, men dog i nogen grad forudsigeligt. Her skal gøres en indsats.
 • Èn ansøgning fra skolen om tilskud til boldbaner. Hjallerup og Omegns Sparekasses Gavefond (Spar Nord) gav desværre afslag på foreningens ansøgning.
 • I det nuværende skoleår er endnu en ansøgning sendt til foreningen. Denne behandles umiddelbart efter generalforsamlingen.
 • Kommende emner som bestyrelsen med fordel kan arbejde med:
  • Plan for medlemshvervning.
  • Tættere dialog med skolen mhp. at få ansøgninger rettet mod fonde samt dialog vedr. mindre projekter, der ligger inden for foreningens kontingent-muligheder.
  • Kommunikation til byen og forældre vedr. foreningens formål.
  • Særlig fokus på kommunikation vedr. forenings formål. Særligt forholdet vedr. hvad kommunen bør dække bør have fokus. Det vil dog altid være gråzoner, hvor bestyrelsen må stå på mål for en beslutning. Fokus på at give skolen/vores børn(lærerne) en ekstra motivation/oplevelse mm.
  • Yderligere betalingsmåder til foreningen, idet de nuværende ikke vurderes nok. Girokort og mobilpay bør som minimum undersøges.
 • Vigtigt at huske udtalelse fra stiftende generalforsamling 16/9 2015:

  Generalforsamlingen beslutter at oprette foreningen, idet der er enighed om, at det vil tage tid før foreningen når sit fulde potentiale vedr. antallet af medlemmer og sponsorater. Trods en ikke overvældende interesse for støtteforeningen i opstartsfasen, ser generalforsamlingen det nødvendigt at stifte foreningen nu, således information og formål mm. kan udbredes og støtten til foreningen – og dermed skolen/SFO – kan styrkes yderligere. Ud over ønsket om at vise en general støtte til skolen/SFO, er den forventede fremadrettede økonomi for skolerne i kommunen også en væsentlig faktor i beslutningen. Kommunens økonomi vil forventeligt ikke i nærmeste fremtid tillade en styrkelse af skolens økonomi – forventeligt vil det på kort sigt forholde sig modsat. Foreningen ønsker derfor at skabe rammen for, at forældre, virksomheder og andre med interesse i Hjallerup skole og SFO kan bidrage til, at Hjallerup skole og SFO kan tilbyde såvel elever som skolens ansatte en motiverende hverdag og størst mulig kvalitet. 

Bilag 2

 


Bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Hjallerup Skole

Onsdag den 30/10-2015 kl 19, Hvidkløvervej 2.

Tilstede: Jesper Nørhave, Anders Uhrenholt, Lars Kristensen, Malene Skriver, Kirsten Schnabel

Referent: Kirsten.

Vedtægterne

Vi gennemgik vedtægterne igen, rettede et par stavefejl, datoer og uklare formuleringer.

Fastsættelse af kontingent

 • 150kr pr husstand.
 • 300kr for virksomhedsmedlemskab.

Kontingentmetoder

 • Vi vil starte med konto-overførsler og kontante donationer.
 • Lars undersøger MobilePay.

Behov for IT-system og hjemmesider

 • Lars undersøger mulighederne ved HjallerupInfo og skriver kort præsentation af foreningen.
 • Lars opretter gmail.
 • Vi springer i første omgang over Conventus, der er meget omfattende – i stedet starter vi ud med Excel og kontoudskrifter, indtil vi kender behovet.

Fastsættelse af procedure for ansøgninger til foreningen

 • Lars fremlagde forslag til ansøgningsskema, som vi med få ændringer vil bruge.
 • Behandlingstiden for en ansøgning om et mindre beløb kan udmærket være 3 uger, men for større projekter, hvor der skal søges fonde, vil der gå længere tid…..

Plan for hvervning af medlemmer.

 • Vi har brug for navn, email og telefonnummer på medlemmerne.
 • Ingen hel plan endnu. Men vi kunne lægge ud med et opmærksomhedsskabende stand-up show, promovere os ved skolens øvrige events og forsøge at komme i lokalsprøjten.

Mål og vision

-Se evt vedtægterne og referat fra stiftende generalforsamling.

Fastlæggelse af forretningsorden

-Næste gang...

Andet

 • Lars henter pengene fra 100årsCafe'en på skolens kontor og sætter dem ind på foreningens konto.
 • Lars søger om medlemskab i Samvirke.

 


Referat fra stiftende generalforsamling

Tid: Onsdag den 16. september 2015

Hvor: Hjallerup Skole

Dagsorden:

 1. Information fra formanden for skolebestyrelsen.

      Velkomst.

 

 1. Beslutning vedr. oprettelse af foreningen.
 • Generalforsamlingen beslutter at oprette foreningen, idet der er enighed om, at det vil tage tid før foreningen når sit fulde potentiale vedr. antallet af medlemmer og sponsorater. Trods en ikke overvældende interesse for støtteforeningen i opstartsfasen, ser generalforsamlingen det nødvendigt at stifte foreningen nu, således information og formål mm. kan udbredes og støtten til foreningen – og dermed skolen/SFO – kan styrkes yderligere. Ud over ønsket om at vise en general støtte til skolen/SFO, er den forventede fremadrettede økonomi for skolerne i kommunen også en væsentlig faktor i beslutningen. Kommunens økonomi vil forventeligt ikke i nærmeste fremtid tillade en styrkelse af skolens økonomi – forventeligt vil det på kort sigt forholde sig modsat. Foreningen ønsker derfor at skabe rammen for, at forældre, virksomheder og andre med interesse i Hjallerup skole og SFO kan bidrage til, at Hjallerup skole og SFO kan tilbyde såvel elever som skolens ansatte en motiverende hverdag og størst mulig kvalitet. 
 • Støtteforeningen for Hjallerup skole og SFO oprettes dermed pr. 16. september 2015. 
 1. Gennemgang af vedtægter.
 • Forslaget til vedtægter blev drøftet og med mindre rettelser godkendt. Af bilag 1 fremgår vedtægterne.
 1. Valg til bestyrelsen mm.

      Følgende blev valgt til bestyrelsen:

 • Formand: Lars Kristensen
 • Næstformand: Malene Fanø Skriver
 • Rep. fra skolebestyrelsen: Kirsten Schnabel.
 • Suppleant til bestyrelsen: Mikael Christensen

      Følgende blev valgt til revisorer:

 • Revisor 1: Jesper Nørhave
 • Revisor 2: Anders Uhrenholt
 • Bestyrelsen pålægges at finde en kasserer.
 1. Enkeltopgaver for bestyrelsen.
 • Etablering af bankforbindelse (Formanden).
 • Ansøgning om optagelse i Hjallerup Samvirke (Formanden).
 1. Næste møde for bestyrelsen.
 • Første bestyrelsesmøde afholdes 30/9, hvor følgende emner skal behandles:
  • Fastsættelse af forretningsorden.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Kontingentmetoder.
  • Behov for IT systemer inkl. hjemmesider mm.
  • Fastsættelse af procedure for ansøgninger til foreningen.
  • Kommunikationsbehov til foreningens interessenter.
  • Plan for hvervning af medlemmer.
  • Mål og vision for foreningen. 
 1. Evt.

I.a.b                                     

Lars Kristensen

40877131

 

Arrangementer

SE ALLE ARRANGEMENTER